หนังสือน่าอ่านสำหรับบัณฑิต

เสนอแนะปี 2556

ขอเชิญเสนอแนะหนังสือน่าอ่านสำหรับบัณฑิต วันที่ 5 มิ.ย. - 5 ก.ค. 2556

 1. รายชื่อหนังสือที่ได้รับการเสนอปี 2553
 2. รายชื่อหนังสือที่ได้รับการเสนอปี 2554
 3. รายชื่อหนังสือที่ได้รับการเสนอปี 2555
 4. รายชื่อหนังสือที่ได้รับการเสนอปี 2556

โครงการ “หนังสือน่าอ่านสำหรับบัณฑิต” เป็นหนึ่งในโครงการส่งเสริมการอ่าน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับหน่วยงานภาคีความร่วมมือการส่งเสริมการอ่าน อันประกอบด้วย ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา สมาคม และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดทำขึ้น เพื่อส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน โดยการคัดเลือกหนังสือที่น่าอ่านสำหรับบัณฑิต และประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นของขวัญทางเลือกสำหรับมอบเป็นของขวัญบัณฑิตในวันรับปริญญาอันเป็นหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมรักการอ่าน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ในวาระการอ่านแห่งชาติ
 2. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 3. เพื่อคัดสรรหนังสือสำหรับบัณฑิตใหม่ ในการเปิดโลกทัศน์และเตรียมพร้อมสู่วัยทำงาน
 4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หนังสือดี มีคุณภาพ ได้รับการคัดสรรเพื่อเผยแพร่
 5. เกณฑ์การพิจารณาหนังสือน่าอ่านบัณฑิต
 6. เป็นหนังสือภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ
 7. เป็นหนังสือที่ส่งเสริมการเตรียมพร้อมด้านความคิด จิตใจ และทัศนคติที่ดีในการดำเนินชีวิต
 8. เพื่อก้าวสู่วัยทำงาน และการสร้างครอบครัว
 9. เป็นหนังสือที่ส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพ
 10. เป็นหนังสือที่ให้ความรู้และแนวคิดในการทำงานร่วมกันในองค์กรอย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ
 11. เป็นหนังสือที่ส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ และแรงบันดาลใจ

ขอเชิญทุกท่านร่วมเสนอรายชื่อ หนังสือน่าอ่านสำหรับบัณฑิตผู้ร่วมกิจกรรมกรุณาให้ ชื่อ เบอร์โทร หรือ email เพื่อติดต่อกลับ เนื่องจากท่านมีสิทธิเป็นผู้โชคดี รับของที่ระลึกในช่วงงานวันรับปริญญามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์