หมวดหมู่รอง

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
Turnitin 1276
บริการห้องสมุดในสวน 8884
บริการสื่อในรูปแบบดิจิตอล 10414
บริการสื่อฝึกภาษาในรูปแบบดิจิตอล 8499
บริการศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ 7645
บริการศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ 7513
บริการห้องฉายภาพยนตร์ 9900
บริการสารสนเทศจดหมายเหตุ มก. 7663
บริการศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร 7771
บริการพิมพ์งานโดยระบบอัตโนมัติ 8585
บริการตู้รับฝากของ 9762
บริการถ่ายเอกสาร 9814
บริการห้องศึกษาเดี่ยว/กลุ่ม 43939
บริการให้ศึกษาดูงานห้องสมุดและหอประวัติ มก. 8286
บริการเคเบิ้ลทีวี 8532
บริการโสตทัศนวัสดุ 9925
บริการอินเทอร์เน็ต 19038
บริการคัดสรรสารสนเทศเฉพาะสาขา : Subject Guide 10104
บริการหนังสือวิชาการ 14792
บริการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 10542
บริการหนังสือวรรณกรรม 11150
บริการห้องหนังสือเด็ก 10835
บริการสารสนเทศทางการเกษตร 5045
บริการลูกค้าสัมพันธ์ 10589
บริการพื้นที่นั่งอ่านเพื่อการค้นคว้าวิจัย 13426
บริการคลินิกสถิติ 9355
บริการสอนการรู้สารสนเทศ 12712
บริการบันทึกข้อมูลการยืมหนังสือใน Web OPAC 18090
บริการเรียนรู้คู่บันเทิง 22808
บริการหนังสือสำรอง 11370
บริการรับคืนหนังสือนอกเวลาทำการ 14094
บริการนำส่งหนังสือตามคำขอของอาจารย์ / นักวิจัย / นักวิชาการ 17550
บริการสารสนเทศสนับสนุนการวิจัย 13535
บริการให้ยืมคอมพิวเตอร์พกพา 16390
บริการจองหนังสือ 16425
บริการสารสนเทศตามคำขอ 11220
บริการขอเลขมาตรฐานหนังสือ/วารสาร (ISBN/ISSN) 17902
บริการยืมระหว่างห้องสมุด 18901
บริการสารสนเทศ 18879
บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ 18878
บริการยืมหนังสือด้วยตนเอง 15954
บริการยืม-คืน 56047
บริการยืมต่อด้วยตนเอง 73581
บริการจองใช้ทรัพยากรสำนักหอสมุด 358374
บริการอินเทอร์เน็ตและพิมพ์งานโดยระบบอัตโนมัติ 16157