หมวดหมู่รอง

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
Turnitin 1566
บริการห้องสมุดในสวน 9125
บริการสื่อในรูปแบบดิจิตอล 10642
บริการสื่อฝึกภาษาในรูปแบบดิจิตอล 8731
บริการศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ 7867
บริการศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ 7740
บริการห้องฉายภาพยนตร์ 10138
บริการสารสนเทศจดหมายเหตุ มก. 7882
บริการศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร 7992
บริการพิมพ์งานโดยระบบอัตโนมัติ 8802
บริการตู้รับฝากของ 10010
บริการถ่ายเอกสาร 10051
บริการห้องศึกษาเดี่ยว/กลุ่ม 44190
บริการให้ศึกษาดูงานห้องสมุดและหอประวัติ มก. 8517
บริการเคเบิ้ลทีวี 8758
บริการโสตทัศนวัสดุ 10157
บริการอินเทอร์เน็ต 19269
บริการคัดสรรสารสนเทศเฉพาะสาขา : Subject Guide 10340
บริการหนังสือวิชาการ 15043
บริการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 10733
บริการหนังสือวรรณกรรม 11363
บริการห้องหนังสือเด็ก 11020
บริการสารสนเทศทางการเกษตร 5133
บริการลูกค้าสัมพันธ์ 10820
บริการพื้นที่นั่งอ่านเพื่อการค้นคว้าวิจัย 13666
บริการคลินิกสถิติ 9602
บริการสอนการรู้สารสนเทศ 12961
บริการบันทึกข้อมูลการยืมหนังสือใน Web OPAC 18333
บริการเรียนรู้คู่บันเทิง 23043
บริการหนังสือสำรอง 11597
บริการรับคืนหนังสือนอกเวลาทำการ 14326
บริการนำส่งหนังสือตามคำขอของอาจารย์ / นักวิจัย / นักวิชาการ 17955
บริการสารสนเทศสนับสนุนการวิจัย 13775
บริการให้ยืมคอมพิวเตอร์พกพา 16673
บริการจองหนังสือ 16679
บริการสารสนเทศตามคำขอ 11296
บริการขอเลขมาตรฐานหนังสือ/วารสาร (ISBN/ISSN) 18141
บริการยืมระหว่างห้องสมุด 19200
บริการสารสนเทศ 19116
บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ 19139
บริการยืมหนังสือด้วยตนเอง 16190
บริการยืม-คืน 56309
บริการยืมต่อด้วยตนเอง 73827
บริการจองใช้ทรัพยากรสำนักหอสมุด 358800
บริการอินเทอร์เน็ตและพิมพ์งานโดยระบบอัตโนมัติ 16403