หมวดหมู่รอง

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
Turnitin 1225
บริการห้องสมุดในสวน 8830
บริการสื่อในรูปแบบดิจิตอล 10368
บริการสื่อฝึกภาษาในรูปแบบดิจิตอล 8447
บริการศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ 7597
บริการศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ 7475
บริการห้องฉายภาพยนตร์ 9849
บริการสารสนเทศจดหมายเหตุ มก. 7621
บริการศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร 7715
บริการพิมพ์งานโดยระบบอัตโนมัติ 8536
บริการตู้รับฝากของ 9719
บริการถ่ายเอกสาร 9769
บริการห้องศึกษาเดี่ยว/กลุ่ม 43875
บริการให้ศึกษาดูงานห้องสมุดและหอประวัติ มก. 8247
บริการเคเบิ้ลทีวี 8491
บริการโสตทัศนวัสดุ 9881
บริการอินเทอร์เน็ต 18994
บริการคัดสรรสารสนเทศเฉพาะสาขา : Subject Guide 10057
บริการหนังสือวิชาการ 14734
บริการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 10497
บริการหนังสือวรรณกรรม 11102
บริการห้องหนังสือเด็ก 10788
บริการสารสนเทศทางการเกษตร 5020
บริการลูกค้าสัมพันธ์ 10534
บริการพื้นที่นั่งอ่านเพื่อการค้นคว้าวิจัย 13378
บริการคลินิกสถิติ 9303
บริการสอนการรู้สารสนเทศ 12660
บริการบันทึกข้อมูลการยืมหนังสือใน Web OPAC 18038
บริการเรียนรู้คู่บันเทิง 22755
บริการหนังสือสำรอง 11316
บริการรับคืนหนังสือนอกเวลาทำการ 14045
บริการนำส่งหนังสือตามคำขอของอาจารย์ / นักวิจัย / นักวิชาการ 17481
บริการสารสนเทศสนับสนุนการวิจัย 13485
บริการให้ยืมคอมพิวเตอร์พกพา 16336
บริการจองหนังสือ 16374
บริการสารสนเทศตามคำขอ 11191
บริการขอเลขมาตรฐานหนังสือ/วารสาร (ISBN/ISSN) 17845
บริการยืมระหว่างห้องสมุด 18829
บริการสารสนเทศ 18832
บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ 18815
บริการยืมหนังสือด้วยตนเอง 15902
บริการยืม-คืน 55973
บริการยืมต่อด้วยตนเอง 73507
บริการจองใช้ทรัพยากรสำนักหอสมุด 358279
บริการอินเทอร์เน็ตและพิมพ์งานโดยระบบอัตโนมัติ 16101