บริการสารสนเทศสนับสนุนการวิจัย (Research Information Service)


สถานที่
 :            ห้องบริการสารสนเทศสนับสนุนการวิจัย ชั้น 1 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด

เวลาทำการ :     จันทร์-ศุกร์  (8.30-16.30 น.)
โทร. :                0 2942 8616 ต่อ 144-146

 

 

  

 ข้อมูลล่าสุด: สิงหาคม 2560