บริการพิมพ์งานโดยระบบอัตโนมัติ

บริการพิมพ์งานโดยระบบอัตโนมัติ (Self-Service Printing)

การพิมพ์งานในส่วนของบริการอินเทอร์เน็ตจะใช้เครื่องพิมพ์อัตโนมัติ    ซึ่งเป็นระบบตัดเงินโดยอัตโนมัติ โดยผู้ใช้บริการสามารถติดต่อขอซื้อ “รหัส Pin เพื่อใช้พิมพ์งาน” ได้ที่ เคาน์เตอร์บริการอินเทอร์เน็ต หรือที่เคาน์เตอร์ยืม - คืน ชั้น 1 อาคารช่วงเกษตรศิลปการ
     ค่าบริการ: พิมพ์ขาวดำ คิดค่าบริการแผ่นละ 2 บาท / พิมพ์สี คิดค่าบริการ แผ่นละ 20 บาท

ใช้บริการ ได้ที่ ห้องอินเทอร์เน็ต ชั้น 1 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ