บริการสารสนเทศจดหมายเหตุ มก.

บริการสารสนเทศจดหมายเหตุ มก. (KU Archive Service)

เป็นบริการให้คำแนะนำและช่วยสืบค้นข้อมูลทางด้านประวัติ  ความเป็นมาของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ ทั้งรูปภาพ เอกสาร หนังสือของมหาวิทยาลัย โดยให้บริการเฉพาะทำสำเนาจากเอกสารต้นฉบับไม่อนุญาตให้นำออกนอกสำนักหอสมุด

ใช้บริการ ได้ที่ ห้องหอจดหมายเหตุ ชั้น 4 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ