บริการศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร

บริการศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร (Agriculture Knowledge Centre)
               

สำนักหอสมุด ได้ให้บริการสารสนเทศทางการเกษตร   โดยได้จัดตั้งศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร เพื่อทำหน้าที่ในการรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศทางด้านการเกษตร การเผยแพร่สารสนเทศทางด้านการเกษตร ในรูปแบบต่าง ๆ และการให้บริการสารสนเทศทางด้านการเกษตรแก่นิสิต บุคลากรมหาวิทยาลัย และ ประชาชนทั่วไป

ใช้บริการ ได้ที่ ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร ชั้น 3 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ