บริการศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ

บริการศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ (Thai National AGRIS Centre)
             

ให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตรทั้งภายในประเทศและจากเครือข่ายต่างประเทศ   อาทิ AGRIS CD-ROM (ค.ศ.1975-ปัจจุบัน) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมด้านการเกษตรของทั่วโลก   ผู้ใช้สามารถสืบค้นถ่ายโอนและสำเนาข้อมูลจากระบบได้ด้วยตนเอง ที่ URL: http://thaiagris.lib.ku.ac.th

ใช้บริการ ได้ที่ ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร ชั้น 3 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ