บริการศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ

บริการศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ (International  Buffalo Information Centre)
                

ให้บริการสารสนเทศในรูปแบบฐานข้อมูลและเอกสารดิจิตอลด้วยระบบออนไลน์   ที่ผู้ใช้สามารถสืบค้นผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและให้บริการช่วยสืบค้นสารสนเทศทางด้านกระบือ ตลอดจนให้บริการข้อมูลรายชื่อนักวิจัย และสถาบันที่เกี่ยวข้องด้านกระบือ

ใช้บริการ ได้ที่  ศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ ชั้น 3 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ