บริการห้องฉายภาพยนตร์

บริการห้องฉายภาพยนตร์ (Theater Service)

เป็นบริการฉายภาพยนตร์ดี   มีคุณภาพ    ในบรรยากาศเหมือนโรงภาพยนตร์จริง ๆ สำหรับ 36 ที่นั่ง โปรแกรมภาพยนตร์เปลี่ยนทุกวัน   เข้าชมได้ทุกเที่ยงวัน ทั้งนี้ ยังมีห้องภาพยนตร์     ที่สามารถเลือกโปรแกรมได้ตามต้องการไว้ให้บริการด้วย โดยรวมกลุ่มตั้งแต่ 5 คนขึ้นไปเพื่อมาขอใช้บริการ

ใช้บริการ ได้ที่ เคาน์เตอร์บริการ Edutainment Zone ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ