บริการสื่อในรูปแบบดิจิตอล

บริการสื่อในรูปแบบดิจิตอล (Video on Demand)
          

Video on Demand  เป็นบริการสื่อในรูปแบบดิจิตอลที่ผู้ใช้สามารถเลือกชมเรื่องที่ต้องการได้ด้วยตนเอง ซึ่งก่อนเข้าใช้บริการ ต้องทำการจองผ่านเว็บไซต์สำนักหอสมุด  โดยเลือกเมนู “บริการอิเล็กทรอนิกส์”  และเลือกไอคอน  “ระบบจองใช้บริการ”   เพื่อทำการจองก่อนเข้าใช้บริการ

ใช้บริการ ได้ที่  เคาน์เตอร์ Edutainment Zone ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ