บริการสื่อฝึกภาษาในรูปแบบดิจิตอล

บริการสื่อฝึกภาษาในรูปแบบดิจิตอล (Language on Demand)

ห้องฝึกภาษามีสื่อการเรียนรู้ด้านภาษาต่างๆ ไว้กว่า 20 ภาษา โดยสามารถเรียนรู้ในรูปแบบดิจิตอลผ่าน Language on Demand ซึ่งก่อนใช้บริการต้องทำการจองผ่านเว็บไซต์สำนักหอสมุดก่อน ที่ http://resource.lib.ku.ac.th/reserve

ใช้บริการ ได้ที่  ห้องฝึกภาษา ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ