บริการห้องสมุดในสวน

บริการห้องสมุดในสวน  (KU Library Garden)
    

บริการพื้นที่นั่งอ่านให้แก่นิสิตและผู้ใช้บริการห้องสมุด ในบรรยากาศการเรียนรู้ ภายใต้สภาพธรรมชาติที่ประหยัดพลังงาน ขานรับนโยบายวิทยาเขตสีเขียว  นอกจากนี้ ยังเปิด เวทีห้องสมุดในสวน ให้กับนิสิตเพื่อจัดกิจกรรมและการแสดงดนตรีในสวน และมีบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มภายในสวนด้วย

ใช้บริการ ได้ที่ ห้องสมุดในสวน ชั้น 1 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ