บริการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

"บริการศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้บริการอยู่ในห้องEco-Library ชั้น 1 อาคารช่วงเกษตรศิลปาการ ให้บริการแก่ศิษย์เก่า โดยรวบรวมข้อมูล ความรู้ ข่าวสาร เกี่ยวกับการศึกษาต่อ การสมัครงาน ความรู้ที่จำเป็นหนังจากจบการศึกษาและบริการlabtop เพื่อการค้นคว้าข้อมูล ติดต่อสอบถามได้ที่ เจ้าหน้าที่ให้บริการห้องEco-Library โทรศัพท์ 02-9428616 ต่อ 125"