บริการลูกค้าสัมพันธ์

บริการลูกค้าสัมพันธ์ จัดทำขึ้นเพื่อให้บริการข้อมูลเบื้องต้นของสำนักหอสมุด แนะนำสถานที่ บริการต่าง ๆ ตลอดจนทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ข่าวประกาศที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ ผ่านแผ่นพับ ใบปลิว โปสเตอร์ต่าง ๆ ตลอดจนทำหน้าที่อำนวยความสะดวก และติดต่อประสานงานเบื้องต้นให้กับผู้มาติดต่อราชการกับสำนักหอสมุด

ติดต่อเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์บริการลูกค้าสัมพันธ์ ได้ที่ เคาน์เตอร์ทางเข้า-ออก ชั้น 1 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด โทรศัพท์ 02-9428616 ต่อ 137