เป็นบริการที่จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการสืบค้นฐานข้อมูลทางวิชาการ โดยผู้ใช้บริการต้องมี Username และ Password ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสำนักบริการคอมพิวเตอร์เป็นผู้กำหนดให้และผู้ใช้สามารถนำมาใช้ในการจองใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องบริการอินเทอร์เน็ตได้โดยสามารถจองได้ผ่านทางเว็บเพจของสำนักหอสมุดที่ http://resource.lib.ku.ac.th/pcreserve/ นอกจากนี้ยังมีระบบการพิมพ์งานด้วยระบบตัดเงินอัตโนมัติิ ผู้ใช้ต้องซื้อ pin code ก่อนสั่งพิมพ์โดยใช้บริการเหล่านี้ ที่ห้องอินเทอร์เน็ตชั้น1 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ (อาคารการเรียนรู้)