ให้บริการยืมคอมพิวเตอร์พกพาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการสืบค้นฐานข้อมูล
  

 

ระเบียบการให้บริการยืมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Laptop) และ แท็บเล็ต (Tablet)

--------------------------------------

 

๑.   ผู้ยืมจะต้องเป็นนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยแสดงบัตรประจำตัวนิสิตและบุคลากรทุกครั้งที่มีการยืมหรือส่งคืนเครื่อง

๒.   อนุญาตให้ใช้ภายในสำนักหอสมุดเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำออกนอกห้องสมุด

๓.   ผู้ยืมสามารถยืมได้ครั้งละ ๑ เครื่อง โดยให้ยืมตามเวลาที่กำหนด ดังนี้

                   ช่วงเปิดภาคการศึกษา    วันจันทร์ - ศุกร์   เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๙.๓๐ น.

ช่วงเปิดภาคฤดูร้อน       วันจันทร์ - ศุกร์   เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๘.๐๐ น.

ช่วงปิดภาคการศึกษา     วันจันทร์ - ศุกร์   เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.

หมายเหตุ วันเสาร์ - อาทิตย์ ปิดบริการ

๔.   หากผู้ยืมส่งคืนเครื่องคอมพิวเตอร์ล่าช้า ต้องชำระค่าปรับชั่วโมงละ ๒๐๐ บาท เศษของ

ชั่วโมงคิดเป็น ๑ ชั่วโมง แต่ไม่เกิน ๑,๖๐๐ บาทต่อวัน

๕.   อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้ยืม มีดังนี้

๕.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Laptop) ประกอบด้วย ตัวเครื่อง สายชาร์ต

แบตเตอรี่ เมาส์ และกระเป๋า

๕.๒ แท็บเล็ต (Tablet) ประกอบด้วย ตัวเครื่อง สายชาร์ตแบตเตอรี่ และกระเป๋า

๖.   ผู้ยืมจะต้องรับผิดชอบดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ยืม โดยไม่เปลี่ยนโอนการยืมให้กับ

ผู้อื่น

๗.   ผู้ยืมจะต้องไม่ถอดหรือแกะชิ้นส่วนของเครื่องโดยเด็ดขาด และหากพบปัญหาใดๆ ผู้ยืมต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที

๘.   เมื่อผู้ยืมนำเครื่องส่งคืน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเรียบร้อยของเครื่อง หากพบว่าเครื่อง

ชำรุดเสียหายจากการใช้งานของผู้ยืม ผู้ยืมต้องชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมด

๙.   กรณีเครื่องสูญหายระหว่างการยืม ผู้ยืมต้องรับผิดชอบโดยต้องชดใช้ตามราคาประเมินในปัจจุบันหรือใกล้เคียงของเครื่องที่สูญหาย หรือผู้ยืมจัดซื้อใหม่มาทดแทนของเดิมที่สูญหาย โดยมีคุณลักษณะ (Specification) ไม่ต่ำกว่าเดิม

๑๐.   ผู้ยืมจะต้องไม่ลบ หรือดัดแปลง หรือติดตั้งซอฟต์แวร์ใดๆ ไว้ในเครื่อง จะไม่เปลี่ยนแปลง

ระบบ หรือไม่กระทำการใดๆ ที่มีผลต่อฮาร์ดแวร์ของเครื่อง และใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น

๑๑.   ผู้ยืมต้องเก็บไฟล์ไว้ในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำรอง เช่น  Flash drive, CD และ DVD

เป็นต้น แทนการเก็บไว้ที่เครื่อง เนื่องจากไฟล์ที่เก็บไว้ที่เครื่องจะถูกลบเมื่อปิดเครื่องและสำนักหอสมุดจะไม่รับผิดชอบ หากข้อมูลสูญหายไม่ว่ากรณีใดๆ ในระหว่างการใช้งาน

๑๒.   ผู้ยืมต้องปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ หากผู้ยืมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนด

สำนักหอสมุดมีสิทธิ์ดำเนินการดังต่อไปนี้

๑๒.๑ ตักเตือน

๑๒.๒ ภาคทัณฑ์

๑๒.๓ ตัดสิทธิ์การยืมหรืองดใช้บริการห้องสมุด

๑๒.๔ ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้มีการพิจารณาโทษทางวินัยหรือทางอาญาหรือให้

มีการรับผิดทางกฎหมายตามเหตุอันควร

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙