ให้บริการสื่อวัสดุทุกประเภท เช่น วีดิทัศน์ วิีดโอ เทปบันทึกเสียง มัลติมีเดีย ฟิล์ม ภาพยนตร์ ไมโครฟิล์ม ไมโครพิช CD On Demand , Video On Demand , Language on Demand โดยให้บริการเฉพาะนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เท่านั้น การใช้สื่อบางประเภทสามารถขอใช้บริการภายในห้องสมุดเท่านั้น  ผู้สนใจติดต่อขอใช้บริการที่เคาน์เตอร์บริการชั้น2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติหรือจองการใช้บริการhttp://resource.lib.ku.ac.th/reserve/ หรือที่ http://resource.lib.ku.ac.th/pcreserveM/

Language On Demand

   

Video On Demand