สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดให้บริการพื้นที่นั่งอ่านชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ เพื่อการค้นคว้าวิจัย "Research Square" ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2552 ซึ่งกำหนดไว้เป็นเขตงดใช้เสียง (Quiet Zone) โดยจัดเป็นโซนนั่งอ่าน จำนวน 4 โซน (โซน K U L C) ประกอบด้วยที่นั่งอ่านเดี่ยวจำนวน 62 ที่นั่ง, ห้องศึกษากลุ่มขนาด 16 ที่นั่ง จำนวน 1 ห้อง และห้องศึกษากลุ่มขนาด 6 ที่นั่ง จำนวน 2 ห้อง ให้บริการเฉพาะนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ใช้บริการจะต้องยืม Key card เพื่อเข้าออกพื้นที่ส่วนนี้


เวลาเปิดให้บริการ : ช่วงเปิดภาคการศึกษา
จันทร์ - ศุกร์    08.30 - 19.30 น.
เสาร์-อาทิตย์  11.00 - 18.30 น.


เวลาเปิดบริการ : ช่วงปิดภาคการศึกษา
จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 16.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ ปิดบริการ