บริการ Service Delivery

 เป็นบริการนำส่งหนังสือและสำเนาบทความวารสารวิชาการตามความต้องการของอาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัย เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้หนังสือให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า อำนวยความสะดวกในการยืมคืนหนังสือให้แก่ อาจารย์ นักวิชาการและนักวิจัย และสร้างบรรยากาศทางการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่ใช้ความรู้เป็นฐานในการดำเนินงานทุกด้านผู้ใช้บริการสามารถขอใช้บริการ Service Delivery ผ่านทางแบบฟอร์มออนไลน์ จากหน้าเว็บเพจสำนักหอสมุดที่ http://www.lib.ku.ac.th/libservice/delivery.php หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์ 0-2942-8616 ต่อ 228,223 เบอร์ภายใน 1777 ต่อ 228,223 หรือที่ Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 หมายเหตุ

1. บริการนำส่งหนังสือวิชาการของสำนักหอสมุด บางเขนและ หนังสือมีสถานะเป็น CHECK SHELF เท่านั้น

    - กรณีที่แจ้งคำขอก่อนเวลา 14.00 น.(วันจันทร์-ศุกร์) นำส่งหนังสือในวันเดียวกัน

     - กรณีแจ้งคำขอหลังเวลา 14.00 น.(วันจันทร์-ศุกร์) นำส่งหนังสือในวันถัดไป (วัน เสาร์-อาทิตย์ งดบริการ)

     - รับหนังสือที่ห้องสมุดคณะจุดรับฝากได้ ณ ช่วงเวลา 15.00-16.30 น  

2. บริการนำส่งสำเนาบทความวารสารวิชาการ และเก็บเงินค่าสำเนาเอกสาร ณ ห้องสมุดคณะที่เป็นจุดรับฝาก