บริการคัดสรรสารสนเทศเฉพาะสาขา : Subject Guide

บริการคัดสรรสารสนเทศเฉพาะสาขา : Subject Guide
เป็นบริการรวบรวมรายการหรือแหล่งสารสนเทศทุกประเภทในแต่ละสาขาวิชา
และเชื่อมโยงไว้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการในการเข้าถึงสารสนเทศ
เพื่อการศึกษาและการวิจัย โดยครอบคลุมเนื้อหาวิชาที่มีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกอบสาขาต่าง ๆ ดังนี้
สาขาบริหารธุรกิจ
(Business)
icon หนังสือ [Books] ( 2012-08-27 09:37:35)
icon วารสาร [Journal] ( 2012-08-27 09:38:20)
icon แหล่งข้อมูลอื่น [Other] ( 2012-08-27 09:39:40)

สาขาสังคมศาสตร์
(Social Science)
icon หนังสือ [Books] ( 2012-08-27 09:50:02)
icon วารสาร [Journals] ( 2012-08-27 09:50:43)
icon แหล่งข้อมูลอื่น [Others] ( 2012-08-27 09:51:27)

สาขาวิทยาศาสตร์
(Science)
icon หนังสือ [Books] ( 2012-08-27 10:14:17)
icon วารสาร [Journals] ( 2012-08-27 10:14:54)
icon แหล่งข้อมูลอื่น [Others] ( 2012-08-27 10:15:30)
สาขาวิศวกรรมศาสตร์
(Engineering)

icon หนังสือ [Books] ( 2012-08-27 10:23:22)
icon วารสาร [Journals] ( 2012-08-27 10:23:55)
icon แหล่งข้อมูลอื่น [Others] ( 2012-08-27 10:25:15)

สาขาสัตวแพทย์
(Veterinary)

icon หนังสือ [Books] ( 2012-08-27 10:31:56)
icon วารสาร [Journals] ( 2012-08-27 10:32:28)
icon แหล่งข้อมูลอื่น [Others] ( 2012-08-27 10:33:02)

สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
(Architecture)

icon หนังสือ [Books] ( 2012-08-27 10:37:54)
icon วารสาร [Journals] ( 2012-08-27 10:38:33)
icon แหล่งข้อมูลอื่น [Others] ( 2012-08-27 10:39:12)

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
(Agro-Industry)

icon หนังสืิอ [Books] ( 2012-08-27 10:47:15)
icon วารสาร [Journals]

สาขาศึกษาศาสตร์
(Education)

icon หนังสือ [Books] ( 2012-08-27 10:48:57)
icon วารสาร [Journals]

สาขาเศรษฐศาสตร์
(Economics)

icon หนังสือ [Books] ( 2012-08-27 10:57:36)
icon วารสาร [Journals]
icon แหล่งข้อมูลอื่นๆ [Others]

สาขามนุษยศาสตร์
(Humanities)

icon หนังสือ [Books] ( 2012-08-27 11:01:55)
iconวารสาร [Journals]
icon แหล่งข้อมูลอื่นๆ [Others]

สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา
(Sport Science)

icon หนังสือ [Books] ( 2012-08-27 11:06:47)
icon วารสาร [Journals]

สาขาเกษตรศาสตร์
(Agriculture)
icon หนังสือ [Books] (2016-01-6) new
icon วารสาร [Journals] ( 2012-08-27 11:10:47)

สาขาประมง
(Fishery)
icon หนังสือ [Books]
icon วารสาร [Journals]
icon แหล่งข้อมูลอื่นๆ [Others]

 สาขาวนศาสตร์
(Forestry)
icon หนังสือ [Books]
icon วารสาร [Journals]
icon แหล่งข้อมูลอื่นๆ [Others]

สาขาสิ่งแวดล้อม
(Environmental Science)
icon หนังสือ [Books]
icon วารสาร [Journals]
icon แหล่งข้อมูลอื่นๆ [Others]

 สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ (Veterinary Technology)
icon หนังสือ [Books]
icon วารสาร [Journals]
icon แหล่งข้อมูลอื่นๆ [Others]