ระเบียบการจองห้องศึกษาเดี่ยว/กลุ่ม

  1.  ให้บริการเฉพาะนิสิต และบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เท่านั้น
  2.  ผู้ใช้บริการต้องมีบัญชีผู้ใช้ (account) ของเครือข่าย nontri แล้วเท่านั้น * กรณีถ้ายังไม่มีบัญชีผู้ใช้สามารถติดต่อขอรับบัญชีผู้ใช้ได้ที่ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ณ เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 2 อาคาร 1 ในวันและเวลาราชการ
  3.  ผู้ใช้บริการสามารถจองได้จากหน้าเวบสำนักหอสมุดที่ http://resource.lib.ku.ac.th/ โดยจองล่วงหน้าได้ 7 วัน   และไม่เกิน 3 คาบ (1 คาบ = 1 ชั่วโมง )
  4.  ให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 - 19.30 น. และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 10.00-19.00 น. วันอาทิตย์ 11.00-19.00 น.
  5.  ผู้ใช้จะต้องทำการยืนยันการใช้ห้องที่จองไว้และติดต่อขอรับกุญแจห้องที่ เคาน์เตอร์บริการชั้น 3 หน้าห้องศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร (AGKC) ภายใน 15 นาทีของคาบเวลานั้น ไม่เช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธ์ และระบบจะเก็บรายชื่อไว้ในบัญชีผู้ไม่มาใช้สิทธิ์เมื่อครบสามครั้งจะถูกตัดสิทธิ์การใช้ห้องศึกษาเดี่ยว/กลุ่มเป็นเวลา 7 วัน
  6.  ห้องศึกษาเดี่ยว สามารถเข้าใช้ได้เพียง 1 คนเท่านั้น
  7.  ห้องศึกษากลุ่ม จะสามารถเข้าใช้ได้ต้องมีจำนวนผู้ใช้ตั้งแต่ 5 คนขึ้น
  8.  กรณีทำกุญแจห้องหายจะต้องเสียค่าปรับดอกละ 100 บาท
  9.  ไม่ส่งเสียงดังหรือทำกิจกรรมใด ๆ ที่เป็นการรบกวนผู้ใช้ท่านอื่น
  10.  กรณีที่มีการทำผิดระเบียบ เจ้าหน้าที่สามารถตัดสิทธิ์การใช้บริการห้องศึกษาเดี่ยว/กลุ่มได้ตามความเหมาะสม