การทำบัตรสมาชิก

สำนักหอสมุดมีระเบียบการทำบัตรสมาชิกห้องสมุด ดังนี้

1.
สมาชิกภายใน (นิสิต)
    นิสิตจะเป็นสมาชิกห้องสมุดโดยอัตโนมัติ โดยการโอนข้อมูลการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเข้าระบบฐานข้อมูลสมาชิกห้องสมุด และใช้บัตรนิสิตในการติดต่อขอใช้บริการสำนักหอสมุด ซึ่งกำหนดวันหมดอายุบัตรดังนี้

  1. นิสิตระดับปริญญาตรี มีอายุ 1 ภาคการศึกษา ยึดตามปฏิทินการศึกษาวันปิดภาคเรียน (นิสิตที่ได้รับทุน หรือขอผ่อนผันการชำระเงิน ติดต่องานบริการยืม-คืน สำนักหอสมุด โดยแสดงหลักฐานการลงทะเบียนเรียนต่อเจ้าหน้าที่เพื่อต่ออายุบัตร)
  2. นิสิตระดับปริญญาโท/เอก มีอายุ 1 ปี ยึดตามปฏิทินการศึกษาวันปิดภาคฤดูร้อน (นิสิตโครงการภาคพิเศษให้แสดงหลักฐานใบเสร็จรับเงินการลงทะเบียนเรียนแก่เจ้าหน้าที่งานบริการยืมคืน เพื่อขอต่ออายุบัตร) 

2. สมาชิกภายใน (บุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

  1. อาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณและลูกจ้างประจำแสดงบัตรประจำตัวบุคลากรของมหาวิทยาลัย  
  2. ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ แสดงบัตรประจำตัวพนักงานที่ออกโดยมหาวิทยาลัย ใบรับรองจากหน่วยงาน ใบรับรองการชดใช้ค่าเสียหาย (ลงนามโดยข้าราชการระดับ 4 ขึ้นไป)

            ( บัตรสมาชิกมีอายุ 1 ปี โดยต้องดำเนินการต่ออายุบัตรด้วยตนเองในทุกสิ้นปี 31 ธันวาคม ของทุกปี)

3. สมาชิกภายนอก (แบบมีสิทธิ์ยืมหนังสือ)

  1. ศิษย์ เก่า มก. / ข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แสดงบัตรประจำตัวข้าราชการพร้อมสำเนา / สำเนาปริญญาบัตร หรือ Transcript (ศิษย์เก่า) / รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป  ค่าธรรมเนียมสมาชิก 1,000 บาท / ปี หรือ 600 บาท / 6 เดือน และค่าประกันสิ่งพิมพ์ 2,000 บาท
  2. บุคคลทั่วไป แสดงบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา / รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป ค่าธรรมเนียมสมาชิก 2,000 บาท / ปี ค่าประกันสิ่งพิมพ์ 2,000 บาท
  3. นิสิต นักศึกษา แสดงบัตรประจำตัวนิสิตนักศึกษาพร้อมสำเนา / รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป / ค่าธรรมเนียมสมาชิก 1,200 บาท/ ปี และค่าประกันสิ่งพิมพ์ 2,000 บาท
  4. ข้าราชการบำนาญ มก.  แสดงบัตรประจำตัวข้าราชการพร้อมสำเนา  และค่าประกันสิ่งพิมพ์ 2,000 บาท

4. สมาชิกภายนอก (แบบเข้า-ออกสำนักหอสมุด แต่ไม่มีสิทธิ์ยืมหนังสือ)

1. นิสิต นักศึกษา นักเรียนในเครื่องแบบ ค่าธรรมเนียมสมาชิก 200 บาท/ปี
2. ศิษย์เก่า มก. ค่าธรรมเนียมสมาชิก 200 บาท/ปี แสดงหลักฐานสำเนาปริญญาบัตร หรือ Transcript ศิษย์เก่า     

    (ให้สิทธิ์ยืมหนังสือ Eco-Library จำนวน 3 เล่ม)                                                                                       

3. บุคคลทั่วไป ค่าธรรมเนียมสมาชิก 800 บาท/ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      . *** ข้าราชการบำนาญ อดีตข้าราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / ข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ / นักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถเข้าใช้บริการได้โดยไม่ต้องเสียค่าเข้าใช้บริการ***

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ผู้ใช้สามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการสมัครเป็นสมาชิกสำนักหอสมุด / ทำบัตรสมาชิกห้องสมุด ได้ที่เคาน์เตอร์ยืม - คืน (ชั้น 1) อาคารช่วงเกษตรศิลปการ สำนักหอสมุดในเวลาราชการ หรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์  029428616 ต่อ 126

แบบฟอร์มสมัครสมาชิกประเภทข้าราชการ มก./บุคคลภายนอก

***ค่าประกันสิ่งพิมพ์สมาชิกบุคคลภายนอก จะคืนให้เมื่อพ้นจากสภาพสมาชิก***