ค่าธรรมเนียมกรณีหนังสือสูญหายระหว่างการยืม

จากการประชุมผู้บริหารห้องสมุดเครือข่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2552 เวลา 9.00 น.- 12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีมติให้กำหนดราคากลาง/ราคามาตรฐานทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์ ในกรณีที่สมาชิกห้องสมุดทำสูญหายระหว่างการยืมและในกรณีการขอถ่ายเอกสารระหว่างห้องสมุด
icon ค่าธรรมเนียม

หมายเหตุ
          ข้อตกลงนี้ใช้ทุกห้องสมุดในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ห้องสมุดใดไม่ใส่ราคาในระเบียนข้อมูล ระบบ Millennium จะดำเนินการดึงราคากลางที่กำหนดไว้เป็นผลลัพธ์ในการแจ้งค่าปรับผู้ที่ทำหนังสือห้องสมุดสูญหายระหว่างการยืม

ข้อตกลงเกณฑ์กำหนดราคามาตรฐาน / ราคากลางของทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์

กรณีที่ 1  ผู้ใช้บริการทำหนังสือสูญหาย

1.1 หนังสือมีมูลค่าเป็นตัวเงิน

ค่าธรรมเนียมการปรับ  = ราคาซื้อหนังสือ + ค่าดำเนินการ (จัดซื้อ/วิเคราะห์) + ค่าปรับ*
หนังสือ (ภาษาไทย)  =  ราคาซื้อหนังสือ   +  ค่าดำเนินการ (150) + 1 เท่าของราคาหนังสือ
หนังสือ (ภาษาอังกฤษ) = ราคาซื้อหนังสือ + ค่าดำเนินการ (150)  + 0.5 เท่าของราคาหนังสือ

1.2 หนังสือไม่มีมูลค่าเป็นตัวเงิน (รับบริจาค)

ค่าธรรมเนียมการปรับ = ราคากลาง (ประเมิน) + ค่าดำเนินการ (จัดซื้อ/วิเคราะห์) + ค่าปรับ*
วิทยานิพนธ์ (Thesis) =  ราคากลาง 1,000 +  ค่าดำเนินการ (150) + 1 เท่าของราคาประเมิน
สารนิพนธ์ (IS)    =  ราคากลาง 1,000  + ค่าดำเนินการ (150)  +  1 เท่าของราคาประเมิน

ค่าธรรมเนียมการปรับ = ราคา (ประเมิน) + ค่าดำเนินการ (จัดซื้อ/วิเคราะห์) + ค่าปรับ*
หนังสือ (ภาษาไทย) = ราคาประเมิน (600) + ค่าดำเนินการ (150) + 1 เท่าของราคาประเมิน
หนังสือ (ภาษาอังกฤษ) =ราคาประเมิน (1,600) + ค่าดำเนินการ (150) +1 เท่าของราคาประเมิน
** กรณีหนังสือภาษาอังกฤษที่มีราคาสูงกว่าราคาประเมินผู้ปฏิบัติงานสามารถคิดราคาให้สูงกว่าราคาประเมินได้

หมายเหตุ!!
* ค่าปรับ ในที่นี้หมายถึง ค่าปรับที่ผู้ใช้ทำความเสียหายอันเป็นเหตุให้ผู้ใช้รายอื่นไม่มีโอกาสใช้หนังสือเล่มที่สูญหาย ทั้งนี้ไม่นับรวมค่าปรับหนังสือเกินกำหนดส่ง

กรณีที่ 2  ขอถ่ายสำเนาระหว่างห้องสมุด
               ค่าธรรมเนียมถ่ายสำเนา =  จำนวนหน้า x 2 บาท