บริการยืมคืน

บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ แก่สมาชิกห้องสมุด ได้แก่ หนังสือ และสื่อทัศนวัสดุ ออกนอกห้องสมุดได้ สำนักหอสมุดได้กำหนดระเบียบการให้บริการยืม-คืนของสมาชิกแต่ละประเภทไว้ชัดเจน โดยสามารถติดต่อขอใช้บริการยืมหนังสือได้ที่เคาน์เตอร์บริการ ยืม-คืน ชั้น1 หรือยืมด้วยตนเองโดยใช้ เครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติ (Self-check machine) ที่ชั้น 1 อาคารช่วงเกษตรศิลปการ และยืมสื่อทัศนวัสดุได้ที่เคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 2 บริเวณ Edutainment Zone อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ หรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืม-คืนหนังสือได้ที่ โทร 0 2942 8616 ต่อ 126

ดูรายละเอียดการยืม-คืน