บริการหนังสือวิชาการ

สำนักหอสมุด จัดเก็บและให้บริการหนังสือวิชาการที่คำนึงธรรมชาติของการใช้หนังสือเพื่อการศึกษาค้นคว้าและวิจัยเป็นหลัก เนื่องจากผู้ใช้บริการโดยส่วนใหญ่ต้องการหนังสือที่ทันสมัย ส่วนหนังสือวิชาการที่มีเนื้อหาไม่ทันสมัยอาจไม่สามารถใช้อ้างอิงเพื่อให้ยอมรับได้ในวงวิชาการ ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ สำนักหอสมุดจึงได้คัดแยกหนังสือที่มีปีพิมพ์เก่ากว่า 10 ปี และหนังสือใหม่กว่า 10 ปี โดยประมาณ โดยจัดเก็บแยกจากกัน ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบได้จากการสืบค้นในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ที่ระบุให้ทราบว่า หนังสือวิชาการแต่ละรายการนั้นจัดเก็บและให้บริการ ณ ที่ใด และผู้ใช้สามารถสังเกตจากตัวเล่มที่มีแถบสีส้มคาดไว้ที่สันของหนังสือวิชาการใหม่ทุกเล่ม ได้แก่

                     -    หนังสือที่มีปีพิมพ์หลังปี พ.ศ. 2544 (ค.ศ. 2000) จัดเก็บและให้บริการที่ชั้น 3
                     -    หนังสือที่มีปีพิมพ์ตั้งแต่ พ.ศ. 2544 จนถึงปัจจุบัน จัดเก็บและให้บริการที่ชั้น 1 (มีแถบสีส้มคาดที่สันหนังสือ)