บริการโสตทัศนวัสดุ

สำนักหอสมุดจัดให้มีบริการยืมโสตทัศนวัสดุประเภทต่าง ๆ ได้แก่  วีดิทัศน์ เทปบันทึกเสียง ซีดี  วีซีดี ดีวีดี โดยสื่อบางประเภทอนุญาตให้ใช้ภายในห้องสมุด บางประเภทสามารถยืมออกนอกห้องสมุดได้
    

ใช้บริการ ได้ที่  เคาน์เตอร์ยืม-คืนโสตทัศนวัสดุ ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ