บริการเคเบิ้ลทีวี

บริการข่าวสาร สาระความรู้ และความบันเทิงที่น่าสนใจต่าง ๆ จาก True Visions

ใช้บริการ ได้ที่  เคาน์เตอร์ Edutainment Zone ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ