บริการห้องศึกษาเดี่ยว/กลุ่ม

นิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สามารถใช้บริการห้องศึกษาเดี่ยวที่จัดไว้ให้บริการที่ชั้น 3 ของทั้ง 2 อาคาร สำหรับห้องศึกษากลุ่มจะมีบริการที่อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ เท่านั้น     สำหรับการใช้บริการห้องศึกษาเดี่ยว/กลุ่มที่อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ        ผู้ใช้จะต้องทำการจองออนไลน์ผ่านหน้าเว็บไซต์สำนักหอสมุด (http://www.lib.ku.ac.th) โดยเลือกเมนู “บริการอิเล็กทรอนิกส์”   จากนั้นเลือกไอคอน  “ระบบจองใช้บริการ”  เมื่อทำการจองเรียบร้อยแล้ว ก่อนเข้าใช้บริการให้มาติดต่อรับกุญแจห้องที่เจ้าหน้าที่ดูแลห้องศึกษาเดี่ยว/กลุ่ม หรือจองใช้บริการโดยตรงผ่าน URL: http://resource.lib.ku.ac.th/room_reserve/

ใช้บริการ ได้ที่ เคาน์เตอร์บริการห้องศึกษาเดี่ยว/กลุ่ม ชั้น 3 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ