บริการให้ศึกษาดูงานห้องสมุดและหอประวัติ มก.

บริการนำชมสำนักหอสมุด ทั้ง 2 อาคาร ได้แก่ อาคารช่วงเกษตรศิลปการ และ อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ  รวมทั้งบริการนำชมอาคารหอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นอาคารประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย การขอรับบริการให้ทำหนังสือขอศึกษาดูงานมาที่ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

ใช้บริการ ได้ที่ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์