บริการตู้รับฝากของ

ตู้รับฝากของจะมีให้บริการบริเวณทางเข้าห้องสมุด ของทั้ง 2 อาคาร  โดยตู้รับฝากของอาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ จะเป็นระบบอัตโนมัติ ซึ่งต้องทำการตั้งรหัสใหม่ก่อนการปิดตู้ทุกครั้ง ส่วนตู้รับฝากของอาคารช่วงเกษตรศิลปการจะต้องติดต่อขอรับกุญแจเพื่อใช้ปิดตู้ที่เจ้าหน้าที่ก่อน
        

ใช้บริการ ได้ที่ เคาน์เตอร์ทางเข้า-ออก ชั้น 1 อาคารช่วงเกษตรศิลปการ และ อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ