บริการถ่ายเอกสาร

สำนักหอสมุดมีบริการถ่ายเอกสารและบริการเข้าเล่มทั้งหมด 4 จุด

ใช้บริการ ได้ที่  ชั้น 1 ชั้น 2 และ ชั้น 3 อาคารช่วงเกษตรศิลปการ / ชั้น 4 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ