บริการสารสนเทศ เป็นบริการให้คำแนะนำ ช่วยเหลือผู้ใช้บริการในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศต่างๆของห้องสมุด 
ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อขอใช้บริการด้วยตนเองที่ เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ชั้น1 อาคารช่วงเกษตรศิลปการ 

รายละเอียดการให้บริการ

 1. แนะนำการค้นคว้าและการใช้บริการต่างๆของห้องสมุด
 2. แนะนำการสืบค้นและฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลต่างๆ
 3. บริการวิทยานิพนธ์ มก. ฉบับเต็ม (KU e-Thesis)
 4. บริการสืบค้นค่า Impact Factor
 5. บริการ e – request
 6. บริการยืม / ถ่ายเอกสารระหว่างห้องสมุด (ในประเทศและต่างประเทศ)
 7. บริการหนังสือระหว่างดำเนินการ (Cataloging)
 8. อื่นๆ

 

สอบถามเพิ่มเติม

 • โทรศัพท์ : 02-942 8616 สายใน 1777 หรือ 1477 ต่อ 123
 • โทรสาร : 02 942 5831 
 • E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดูคำถามที่เคยถาม / คำถามที่ถามบ่อย
สอบถาม / เสนอแนะบริการ