สำนักหอสมุดจัดให้มีตู้รับคืนหนังสือ(Book Drop)เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการที่ไม่สามารถนำหนังสือของสำนักหอสมุดมาคืนได้ในเวลาทำการของห้องสมุด ผู้ใช้บริการสามารถคืนหนังสือผ่านทางตู้รับคืนหนังสือ Book Drop ได้ที่บริเวณหน้าอาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด

หมายเหตุ :

  1. ดำเนินการหย่อนหนังสือในช่องรับคืนทีละเล่มรับคืนเฉพาะหนังสือของสำนักหอสมุด วิทยาเขตบางเขนเท่านั้น 
  2. รับคืนหนังสือของสำนักหอสมุด วิทยาเขตบางเขนเท่านั้น (ไม่รับคืนหนังสือที่ยืมมาจากห้องสมุดคณะ)
  3. กรณีหนังสือเกินกำหนดส่ง ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อที่เคาเตอร์บริการยืม-คืน เพื่อชำระค่าปรับได้ในภายหลัง
  4. กรณีเป็นหนังสือยืมระหว่างห้องสมุดกรุณาติดต่อส่งคืนด้วยตนเองที่โต๊ะบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า 
  5. กรณียืมสื่อโสตทัศนวัสดุ เช่น CD, VCD , DVD กรุณาส่งคืนด้วยตนเองที่เคาเตอร์บริการยืม-คืนสื่อโสตฯ

สอบถามเพิ่มเติม : ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด โทร. 0 2942 8616 ต่อ 126