IL-001-70

สำนักหอสมุด มก. จัดโปรแกรมการฝึกอบรมในเรื่องต่างๆ ผ่านโปรแกรมสอนการรู้สารสนเทศ โดยนิสิตและบุคลากร มก. สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อที่สนใจ หรืออาจารย์ประจำรายวิชาต่างๆ สามารถส่งคำขอให้สำนักหอสมุดจัดฝึกอบรมให้นิสิตเป็นกลุ่มได้ที่ http://eoffice.lib.ku.ac.th/training/  โดย Login ด้วยชื่อบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี

==>
วิธีการลงทะเบียน

**สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ คุณกิตติยา ขุมทอง โทร. 0 292 8616 ต่อ 223 หรือ E-mail : libkty @ku.ac.th