บริการขอเลขมาตรฐานหนังสือ/วารสาร (ISBN/ISSN)

ผู้ใช้สามารถติดต่อขอใช้บริการด้วยตนเองโดยกรอกแบบฟอร์มและส่ง Fax หรือส่งทาง E-mail ไปที่สำนักหอสมุดแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำหนดเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือและวารสาร

ในประเทศไทย หรือขอใช้บริการขอเลข ISBN / ISSN ผ่านระบบ e-service บนเว็บไวต์ของสำนักหอสมุดแ่งชาติ ดัง Link 

==>  ผังแสดงการบริการเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN)