บริการจองหนังสือ

เป็นบริการที่สมาชิกห้องสมุดสามารถส่งคำขอจองหนังสือเล่มที่ต้องการใช้แต่มีผู้อื่นยืมออกไป โดยสามารถส่งคำขอจองผ่านระบบฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุดจากหน้าเว็บเพจของสำนักหอสมุดที่ http://intanin.lib.ku.ac.th  เมื่อหนังสือเล่มดังกล่าวถูกนำมาคืน เจ้าหน้าที่บริการยืมคืนจะเก็บหนังสือไว้ที่ชั้นหนังสือจองซึ่งอยู่ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน เป็นเวลา 3 วัน หากผู้จองไม่มารับหนังสือ เจ้าหน้าที่จะนำไปขึ้นชั้นปกติต่อไป หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืน ชั้น1 อาคารช่วงเกษตรศิลปการ สำนักหอสมุด หรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 0-2942-8616 ต่อ 126