เป็นบริการที่จัดขึ้นตามคำขอของอาจารย์ที่ต้องการสำรองหนังสืออ่านประกอบ วิชาที่เปิดสอน เพื่อให้นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนได้อ่านหนังสือเหล่านั้นอย่างทั่วถึง ผู้ใช้สามารถตรวจสอบรายชื่อหนังสือสำรองได้จากหน้าเว็บเพจของสำนักหอสมุดhttp://intanin.lib.ku.ac.th หรือ ติดต่อใช้บริการที่ห้องบริการสิ่งพิมพ์พิเศษ ชั้น1 อาคารช่วงเกษตรศิลปการ (อาคารเก่า) สำหรับอาจารย์ที่ต้องการแจ้งรายการหนังสือสำรองติดต่อทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.