บริการยืมต่อด้วยตนเอง

สมาชิกห้องสมุดสามารถต่ออายุการยืมหนังสือที่ครบกำหนดผ่านระบบฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุดได้จากหน้าเว็บสำนักหอสมุด โดยมีขั้นตอนดังนี้

 

 1. คลิกยืมต่อด้วยตนเอง / ข้อมูลสมาชิก
 2. Login โดยพิมพ์ชื่อ-นามสกุลและเลขบาร์โค้ดบัตรนิสิต
 3. เมื่อเข้าสู่หน้าแสดงข้อมูลผู้ใช้ สามารถเลือกยืมต่อบางรายการหรือทุกรายการได้

ข้อจำกัดในการยืมต่อ

 1. บัตรสมาชิกห้องสมุดต้องไม่หมดอายุบัตร
 2. หนังสือที่สามารถยืมต่อได้ต้องเป็นหนังสือที่ไม่เกินวันกำหนดส่งและไม่มีผู้อื่นผู้จองไว้
 3. หากสมาชิกห้องสมุดมีหนี้สินค้างชำระในระบบยืมคืนห้องสมุดเป็นจำนวนเงินตั้งแต่ 50 บาทขึ้นไป
  จะไม่สามารถ
  ยืมต่อได้
 4. สมาชิกประเภทอาจารย์สามารถยืมต่อได้ 2 ครั้ง ส่วนสมาชิกประเภทอื่น ๆ สามารถยืมต่อได้ 1 ครั้ง

หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 0-2942-8616 ต่อ 126 , 123

< ขั้นตอนการยืมต่อด้วยตนเอง>