บริการอินเทอร์เน็ต

นิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต โดยต้องใช้ Username และ Password    ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อทำการจองใช้บริการผ่านเว็บไซต์สำนักหอสมุด (http://www.lib.ku.ac.th) โดยคลิกเลือกเมนู “บริการอิเล็กทรอนิกส์” หลังจากนั้นเลือก
ไอคอน “ระบบจองใช้บริการ”
    

ใช้บริการ ได้ที่ ห้องอินเทอร์เน็ต ชั้น 1 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ