บริการบันทึกข้อมูลการยืมหนังสือใน Web OPAC

การบันทึกข้อมูลการยืมหนังสือใน Web OPAC ช่วยให้ผู้ใช้ทราบว่าตนเองเคยยืมหนังสือหรือทรัพยากรสารสนเทศใดของห้องสมุดไปแล้วบ้าง โดยมีขั้นตอน ดังนี้

  1. เข้าสู่ฐานข้อมูลทรัพยากรสำนักหอสมุด ที่ http://intanin.lib.ku.ac.th
  2. คลิกที่ ดูรายละเอียดการยืม-คืน / ยืมต่อด้วยตนเอง / ข้อมูลสมาชิก
  3. พิมพ์ ชื่อ-นามสกุล และ บาร์โค้ดบนบัตรนิสิต/บุคลากร แล้วคลิก Submit
  4. เมื่อเข้าสู้ข้อมูลทะเบียนสมาชิกห้องสมุด แล้วให้คลิกที่ My Reading History
  5. หากต้องการให้มีการเก็บข้อมูลการยืม คลิกที่ Opt in หลังจากนี้ เมื่อมีการยืมหนังสือ ข้อมูลการยืมจะถูกบันทึกเข้า My Reading History โดยอัตโนมัติ
  6. เมื่อต้องการยกเลิกการเก็บประวัติการยืมดังกล่าว คลิกที่ Opt out