contains
between and
 
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
รายละเอียด
เอกสารแนบ
วันประกาศ
วันสิ้นสุดประกาศ
แนบข้อมูลโดยคลิกที่ภาพ
119 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้น ขนาด ๒๕,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๔ เครื่อง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาโครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้น ขนาด ๒๕,๐๐๐ บีทียูจำนวน ๔ เครื่อง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

win-air.pdf 07/08/2019 30/09/2019
 
115 ประกาศ ยกเลิกผลการประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้น ขนาด ๒๕,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้น ขนาด ๒๕,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ B๐๐๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ กำหนดยื่นข้อเสนอและราคาในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ปรากฎว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอและราคา จำนวน ๖ ราย  คณะกรรมการฯ พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้พิมพ์เอกสารข้อเสนอ และตรวจสอบคุณสมบัติแล้วในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาฯ ได้พิจารณาร่วมกัน โดยตรวจสอบรายละเอียดขอบเขตการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศของผู้ยื่นข้อเสนอราคา พบว่ารายละเอียดขอบเขตการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศของสำนักหอสมุดขัดแย้งไม่สอดคล้องกับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และรายละเอียดคุณลักษณะตามขอบเขตของงานจัดซื้อ (TOR) ไม่ตรงกับงบประมาณที่ได้รับ

จึงพิจารณาให้ยกเลิกการประกวดราคาครั้งนี้ และจัดทำรายละเอียดขอบเขตการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศใหม่อีกครั้งโดยเชิญผู้ยื่นข้อเสนอครั้งนี้เข้าร่วมประกวดราคาฯ ต่อไป

cancel001.pdf 13/05/2019 30/09/2019
 
Page 
 of 1
Records 1 to 2 of 2
KULIB : OPL 2017