ข่าว /ประกาศ

vtem news box

รวบรวมทะเบียนกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม 

 

 

ทะเบียนกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม 

       1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด 2548
 
       2 พรบ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
 
       3 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555
 
       4 กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549
 
          4.1 กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549
 
          4.2 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง
 
       5 พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535
 
       6 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
 
          6.1 กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560
 
          6.2 ข้กฎกระทรวง สุขลักษณะการจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560
 
          6.3 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560
 
          6.4 ข้อบังคับกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของอาคาร สถานที่และสถานบริการการสาธารณสุข พ.ศ. 2545
 
       7 กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
 
       8 กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
 
       9 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ตราหรือสัญลักษณ์สำหรับพิมพ์บนภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2546
 
          9.1 พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 2535
 
          9.2 พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
 
          9.3 ประกาศกระทรวงพลังงานเรื่องการกำหนดค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะขั้นต่ำ ค่าประสิทธิภาพการให้ความเย็นและค่าพลังงานไฟฟ้าต่อตันความเย็นของระบบปรับอากาศที่ติดตั้งใช้งาน
                ในอาคาร พ.ศ. 2552
 
          9.4 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลัง งานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อน ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน
                (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2552
 
          9.5 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลัง งานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน
                 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
 
          9.6 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน
                 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
 
          9.7 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลัง งานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน
                (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553
 
          9.8 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลัง งานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน
                 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2553
 
          9.9 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลัง งานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน
                 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2553
 
          9.10 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลัง งานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน
                (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2553
 
          9.11 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนา พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน
                (ฉบับที่ 8 ) พ.ศ. 2553
 
          9.12 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลัง งานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน
                (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553
 
          9.13 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลัง งานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน
                 (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553
 
          9.14 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน
                (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
 
          9.15 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลัง งานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน
                (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
 
       10 พระราชบัญญัติ คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535
 
       11 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2540 เรื่องสภาพและลักษณะของเขตสูบบุหรี่ตามพระราชบัญญัติ
 
       12 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2545
 
       13 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2553
 
       14 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ พ.ศ. 2551
 
       15 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ พ.ศ. 2550
 
       16 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน ยานพาหนะให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะ
           เป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรีในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. 2561
 
       17 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ลักษณะและวิธีในการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่และเครื่องหมายเขตบุหรี่ พ.ศ. 2561
 
 
       ทะเบียนกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม (เพิ่มเติม)
 
          1. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง
 
          2. ข้อบังคับกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลของอาคารสถานที่ และสถานบริการ
 
          3. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560
 
          4. กฎกระทรวง สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560
 
 
       ที่มาของทะเบียนกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม
 
          1.กฎหมายกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 
          2.กฎหมายกระทรวงแรงงาน
 
          3.กฎหมายกระทรวงพลังงาน
 
          4.สมาคมสถาปนิกสยามในพระพระบรมราชูปถัมภ์
 
          5.ราชกิจจานุเบกษา
 
          6.สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 
          7.ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา
 
          8.สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 
          9.พิพากษาศาลฎีกาและคำสั่ง
 
          10.คำวินิจฉัยของศาลปกครอง
 
          11.คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
 
          12. คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมปีพ.ศ. 2566
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

vtem news box

ปรับปรุงพื้นที่และสภาพแวดล้อมเพื่อผู้ใช้บริการ 

 

เพราะเรารัก และเพื่อความสุขของผู้ใช้บริการของเรา ❤
สำนักหอสมุดปรับปรุงพื้นที่และสภาพแวดล้อม ให้พร้อมบริการทุกด้านทุกช่วงเวลา
💚 แม้อากาศข้างนอกไม่ดี แต่ในหอสมุดเรามีเครื่องฟอกอากาศที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี ActivePure เพื่ออากาศที่สะอาด ใช้บริการทั้งวันได้อย่างวางใจ
💚 เพิ่ม/ซ่อมแซม ไฟส่องสว่างบริเวณโดยรอบทั้ง 2 อาคาร ให้อุ่นใจ ปลอดภัย พร้อมรับช่วงสอบปลายภาคเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง
💚 ซ่อมแซมหลังคาที่จอดรถ ฝั่งอาคารช่วงเกษตรศิลปการ ให้กันแดด กันฝน แข็งแรง ปลอดภัย
💚 หน้าบ้านหน้ามอง ปรับบริเวณเก็บขยะให้ถูกสุขลักษณะ สะอาด สวยงาม
รักนะเลยจัดให้ 🥰 แวะมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ ^^
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

vtem news box

ภาพ"ชวนบอกรัก(ษ์)โลก"  

 

ภาพกิจกรรม ชวนบอกรัก(ษ์)โลก จัดขึ้นเมื่อเช้าวันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 67) ณ เคาน์เตอร์ทางเข้า สำนักหอสมุด โดยเป็นกิจกรรมที่ชวนน้องๆนิสิต ผู้ใช้บริการมาส่งต่อความรักมอบความสุขให้กับโลกของเรา เพียงส่งข้อความบอกรัก(ษ์)โลกในแบบของตัวเอง พร้อมปลูกน้องผักหลากชนิดจากเมล็ดพันธุ์ที่เตรียมไว้ เช่น ผักบุ้ง พริก ต้นหอม
กิจกรรมนี้เริ่มจัดมาตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 67 สำหรับผู้ที่ร่วมกิจกรรม ปลูกแล้วน้องผักเจริญเติบโตดงอกงาม จะได้รับของรางวัลเป็น ต้นโฮย่า และผักที่เจริญเติบโต ทางสำนักหอสมุดก็จะนำไปลงกระถางขยายพันธ์ุไว้ที่ศาลาพลังงาน ชั้น 4 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติต่อไป
ใครที่พลาดไป รอติดตามกิจกรรมรักษ์โลกกับหอสมุดสีเขียวใน กิจกรรม EP ต่อไปนะคะ
รักษ์โลก แล้วโลกจะดูแลเรา
 

 

 

 

 

 

 

vtem news box

ภาพ"Growth up Together...สานใจ ปลูกรัก(ษ์)ไปด้วยกัน" 

 

ภาพกิจกรรม "Growth up Together...สานใจ ปลูกรัก(ษ์)ไปด้วยกัน"
ซึ่งจัดไปเมื่อเช้าวันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2567) ณ ลานเอนกประสงค์ สำนักหอสมุด ในงานมีน้องๆนิสิต และบุคลากร มก. ให้ความสนใจร่วมปลูกต้นไม้รัก(ษ์)โลก กันแบบแน่นๆ
โดยภายในงานมีกิจกรรม
🌳 กิจกรรมปลูกต้นรัก(ษ์) 🌵แล้วรับน้องแคคตัสกลับบ้านไปดูแลต่อ
♻ ตอบคำถามชิงรางวัล กิจกรรมให้ความรู้เรื่องก๊าซเรือนกระจก
ใครที่พลาดไป รอติดตามกิจกรรมรักษ์โลกกับหอสมุดสีเขียวใน กิจกรรม EP ต่อไปนะคะ
รักษ์โลก แล้วโลกจะดูแลเรา 💚🌍

สรุปแบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรม Growth up Together...สานใจ ปลูกรัก(ษ์)ไปด้วยกัน

 

 

 

 

vtem news box

KULIB Green Multimedia 

 

 

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดทำสื่อเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ผู้ใช้บริการและประชาชทั่วไปใช้ในการศึกษา หาข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางช่องทาง Youtube Channel ชื่อว่า KULibrarychannel

โดยมีเรื่องที่น่าสนใจ ดังนี้

KULIB Success Story | EP.13 | U GO GREEN

อยู่ดินกินดี | แพลงก์ตอน : การเพาะเลี้ยงและรักษาสภาพแวดล้อมทางทะเล

อยู่ดินกินดี | การจัดการวัสดุเศษเหลือโดยเทคโนโลยีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง (PSB)

อยู่ดินกินดี | วิธีการทำปุ๋ยจากเศษใบไม้

Research Inspire | ตอน ไฮโดรเจนสีเขียว (Green Hydrogen)

Research Inspire | ตอน แบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle Batteries) Ep.1

Research Inspire | ตอน แบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle Batteries) Ep.2

Our Partners

 

Green Gallery   
       
       
ประชุม / อบรม / สัมมนา ศึกษาดูงาน กิจกรรมบุคลากร ภาพประทับใจ

Quick Links

เอกสารประกอบการอบรม โครงการฝึกอบรม "การพัฒนาผู้ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว" วันที่ 29-30 มกราคม 2561

- แนวทางการคัดแยกขยะมูลฝอย
- การจัดการพลังงานในห้องสมุด
- การจัดการสารสนเทศห้องสมุด
- หลักการและวิธีการตรวจประเมิน

Green Library
- 18 กรกฎาคม 2560 การประชุมหน่วยงานความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560
9 มิถุนายน 2560 การฝึกอบรมหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมก้าวสู่ห้องสมุดสีเขียว”
2-4 พฤศจิกายน 2559 การฝึกอบรมหัวข้อ “การตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว”
29 กันยายน 2558 การอบรมหัวข้อ “โอกาสในการประยุกต์ใช้แหล่งพลังงานสีเขียว เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว”
นโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว 43 แห่ง และที่ปรึกษา
มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2558
เกณฑ์การพัฒนาห้องสมุกสีเขียวข้อกำหนด เกณฑ์การพัฒนาห้องสมุกสีเขียว ข้อกำหนดแนวทางเชิงปฏิบัติ และวิธีการตรวจประเมิน พ.ศ.2559 
ห้องสมุดสีเขียว วิธีการตรวจประเมิน

Download /Form
- มาตรฐานสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- เกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ข้อกำหนด แนวทางปฏิบัติ และวิธีการตรวจประเมิน พ.ศ.2559
เอกสารประกอบการประชุม การฝึกอบรมการประเมินห้องสมุดสีเขียว วันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2559
การจัดการพลังงานในห้องสมุด ( สีเขียว )
ห้องสมุดสีเขียว วิธีการตรวจประเมิน
ห้องสมุดสีเขียว ข้อกำหนดและแนวทางเชิงปฏิบัติ
- ฟอร์มแสดงผลการตรวจประเมินความสอดคล้องตามข้ออกำหนดของมาตรฐานห้องสมุดสีเขียวและระดับคะแนน
โครงการสํานักงานสีเขียว
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ในห้องสมุด
แบบฟอร์มการรายงานผลห้องสมุดสีเขียว
เอกสารการบรรยายหัวข้อ โอกาสในการประยุกต์ใช้แหล่งพลังงานสีเขียว เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว

Green Database
-
ฐานข้อมูลก๊าซเรือนกระจก
คลังความรู้สิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ

Carbon Footprint
ห้องสมุดคาร์บอนนิวทรัลแห่งแรกของประเทศไทย

KM / Document
Green e-Book
Green Book

เอกสารดาวน์โหลดทั้งหมด >>

Back to top