ข่าว /ประกาศ

vtem news box

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านการตรวจประเมินได้รับการรับรอง การเป็นห้องสมุดสีเขียว (Green Library) และสำนักงานสีเขียว (Green Office)  

 

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านการตรวจประเมินได้รับการรับรอง การเป็นห้องสมุดสีเขียว (Green Library) และสำนักงานสีเขียว (Green Office)
.
วันนี้ (7 มิถุนายน 2567) สำนักหอสมุดรับการตรวจประเมินเพื่อขอการรับรองการเป็นห้องสมุดสีเขียว ตามมาตรฐาน พ.ศ.2566 ซึ่งรับรองโดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ โดยด้านห้องสมุดอิงเกณฑ์ของชมรมห้องสมุดสีเขียว สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ส่วนด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม อิงเกณฑ์สำนักงานสีเขียว ของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมิน ดังนี้
1. ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ประธานกรรมการบริหารชมรมห้องสมุดสีเขียว (หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน)
2. คุณเพชรประกายแก้ว ดวงหฤทัยทิพย์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ผู้ตรวจประเมิน)
3. ดร.พรพิมล วราทร ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (ผู้ตรวจประเมิน)
4. คุณงามนิจ อนุศาสนี กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (ผู้ตรวจประเมิน)
5. คุณธนาภรณ์ ฉิมแพ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เลขานุการ)
6. นายณัฐชาพงษ์ รักสกุลกานต์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ผู้สังเกตการณ์)
.
โดยปี พ.ศ.2559 สำนักหอสมุด มก. ได้ผ่านการประเมินให้เป็นห้องสมุดสีเขียวแห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งการตรวจประเมินในครั้งนี้ เป็นการตรวจประเมินเพื่อขอรับ 2 มาตรฐานพร้อมกัน ได้แก่ ห้องสมุดสีเขียว และสำนักงานสีเขียว
.
ผลการประเมินในวันนี้ คือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านการรับรองการเป็นห้องสมุดสีเขียว และเราจะรักษามาตรฐานการเป็นห้องสมุดที่อนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ชมภาพเพิ่มเติม ได้ที่ LINK

 

 

 

 

 
vtem news box

กิจกรรมปลูกต้นไม้ @ห้องสมุดในสวน (Garden Library) 

 

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ @ห้องสมุดในสวน (Garden Library) เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่นั่งอ่านให้สวยงามน่าใช้งาน วิทยากรโดย ผศ.ดร.สคาร ทีจันทึก ผู้อำนวยการศูนย์สิรินธรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ห้องสมุดในสวน สำนักหอสมุด

ชมภาพเพิ่มเติม ได้ที่ LINK

 

 
vtem news box

การจัดการขยะของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ขยะทั่วไป  เช่น ถุงพลาสติกใส่ขนม ถุงบรรจุ ผงซักฟอก ซองบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ถุงพลาสติกเปื้อน เศษอาหาร โฟมเปื้อนอาหาร ฟอยส์เปื้อนอาหาร เป็นต้น

ขยะรีไซเคิล เช่น ขวดพลาสติก, ถุงพลาสติก, ขวดแก้ว, กระป๋อง, กล่องกระดาษ, กระดาษ

ขยะอันตราย เช่น ถ่านไฟฉาย ถ่านกระดุม ถ่านก้อนแบน • ขวดบรรจุน้ำยาลบคำผิด • แบตเตอรี่มือถือ • หลอดไฟแบบต่างๆ สตาร์ทเตอร์ • กระป๋องสเปรย์ กระป๋องสี สารเคมีกำจัดแมลง • ตลับหมึกพิมพ์ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร • ยาหมดอายุปรอทวัดไข้ • ขวดน้ำยาทำความสะอาด • ภาชนะบรรจุน้ำมันเครื่อง

ขยะเศษอาหาร เช่น เศษอาหาร เปลือกอาหาร อาหารแห้ง อาหารกระป๋องที่ถึงวันหมดอายุแล้ว อาหารที่เอาไว้แต่งจานให้สวยงาม หรืออาหารที่เน่าเพราะจัดการไม่ได้

ขยะติดเชื้อ เช่น Antigen Test Kit หน้ากากอนามัย

** สำนักหอสมุดได้รับการสนับสนุนถังหมักขยะอินทรีย์ Zero Organic Waste จาก อาจารย์เมธี จันทโรปกรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา เพื่อใช้ในการกำจัดขยะเศษอาหาร ให้นำไปใช้ประโยชน์เป็นปุ๋ยและน้ำหมักชีวภาพ โดยติดตั้งที่ ศาลาสีเขียว ชั้น 4

 

 
vtem news box

กิจกรรม Internal Audit ห้องสมุดสีเขียว วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2567 

 

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการรับการตรวจประเมินภายในห้องสมุดสีเขียว โดยมีนางสาวสุพรรณี หงษ์ทอง ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และนาวสาวศสิญา แก้วนุ้ย รองผู้อำนวยการด้านบริการวิชาการและกิจการพิเศษเพื่อความยั่งยืน รวมถึงผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย คณะกรรมการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมร่วมให้ข้อมูล แม่บ้าน ที่ปรึกษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร โดยในวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เป็นการประเมินภายในด้านห้องสมุด ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจประเมินภายใน Internal Audit ห้องสมุดสีเขียว (ด้านห้องสมุด)

1. นางนฤมล พฤกษศิลป์   ประธานกรรมการ/ รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
2. นางสาวพรนภา ตั้งนิติพงศ์ กรรมการ / หัวหน้าฝ่าย จัดการทรัพยากรสารสนเทศ
3. นางสาวสินิทธ์ สิทธิเสรีชน กรรมการ / เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
4. นางพัชญ์สิตา อัครบดีชยานันท์ เลขานุการ / เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

และวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เป็นการประเมินภายในด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจประเมินภายใน Internal Audit ห้องสมุดสีเขียว (ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม)

1. นางสาวศุภลักษณ์ ศรีลาวงษ์ ประธานกรรมการ / นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
2. นางสาวงามนิจ อนุศาสนี
กรรมการ / นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
3. นายอารุณ นกยูงทอง 
กรรมการ/ช่างไฟฟ้าชำนาญงานพิเศษ
4. นางพัชญ์สิตา อัครบดีชยานันท์
เลขานุการ/ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

ภาพบรรยากาศวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 (ด้านห้องสมุด)

ภาพบรรยากาศวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 (ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม)

 

 

 

 
 
vtem news box

ภาพ"ชวนบอกรัก(ษ์)โลก"  

 

ภาพกิจกรรม ชวนบอกรัก(ษ์)โลก จัดขึ้นเมื่อเช้าวันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 67) ณ เคาน์เตอร์ทางเข้า สำนักหอสมุด โดยเป็นกิจกรรมที่ชวนน้องๆนิสิต ผู้ใช้บริการมาส่งต่อความรักมอบความสุขให้กับโลกของเรา เพียงส่งข้อความบอกรัก(ษ์)โลกในแบบของตัวเอง พร้อมปลูกน้องผักหลากชนิดจากเมล็ดพันธุ์ที่เตรียมไว้ เช่น ผักบุ้ง พริก ต้นหอม
กิจกรรมนี้เริ่มจัดมาตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 67 สำหรับผู้ที่ร่วมกิจกรรม ปลูกแล้วน้องผักเจริญเติบโตดงอกงาม จะได้รับของรางวัลเป็น ต้นโฮย่า และผักที่เจริญเติบโต ทางสำนักหอสมุดก็จะนำไปลงกระถางขยายพันธ์ุไว้ที่ศาลาพลังงาน ชั้น 4 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติต่อไป
ใครที่พลาดไป รอติดตามกิจกรรมรักษ์โลกกับหอสมุดสีเขียวใน กิจกรรม EP ต่อไปนะคะ
รักษ์โลก แล้วโลกจะดูแลเรา
 

 

 

 

 

 

 

vtem news box

ภาพ"Growth up Together...สานใจ ปลูกรัก(ษ์)ไปด้วยกัน" 

 

ภาพกิจกรรม "Growth up Together...สานใจ ปลูกรัก(ษ์)ไปด้วยกัน"
ซึ่งจัดไปเมื่อเช้าวันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2567) ณ ลานเอนกประสงค์ สำนักหอสมุด ในงานมีน้องๆนิสิต และบุคลากร มก. ให้ความสนใจร่วมปลูกต้นไม้รัก(ษ์)โลก กันแบบแน่นๆ
โดยภายในงานมีกิจกรรม
🌳 กิจกรรมปลูกต้นรัก(ษ์) 🌵แล้วรับน้องแคคตัสกลับบ้านไปดูแลต่อ
♻ ตอบคำถามชิงรางวัล กิจกรรมให้ความรู้เรื่องก๊าซเรือนกระจก
ใครที่พลาดไป รอติดตามกิจกรรมรักษ์โลกกับหอสมุดสีเขียวใน กิจกรรม EP ต่อไปนะคะ
รักษ์โลก แล้วโลกจะดูแลเรา 💚🌍

สรุปแบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรม Growth up Together...สานใจ ปลูกรัก(ษ์)ไปด้วยกัน

 

 

 

 

Our Partners

 

Green Gallery   
       
       
ประชุม / อบรม / สัมมนา ศึกษาดูงาน กิจกรรมบุคลากร ภาพประทับใจ

Quick Links

เอกสารประกอบการอบรม โครงการฝึกอบรม "การพัฒนาผู้ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว" วันที่ 29-30 มกราคม 2561

- แนวทางการคัดแยกขยะมูลฝอย
- การจัดการพลังงานในห้องสมุด
- การจัดการสารสนเทศห้องสมุด
- หลักการและวิธีการตรวจประเมิน

Green Library
- 18 กรกฎาคม 2560 การประชุมหน่วยงานความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560
9 มิถุนายน 2560 การฝึกอบรมหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมก้าวสู่ห้องสมุดสีเขียว”
2-4 พฤศจิกายน 2559 การฝึกอบรมหัวข้อ “การตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว”
29 กันยายน 2558 การอบรมหัวข้อ “โอกาสในการประยุกต์ใช้แหล่งพลังงานสีเขียว เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว”
นโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว 43 แห่ง และที่ปรึกษา
มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2558
เกณฑ์การพัฒนาห้องสมุกสีเขียวข้อกำหนด เกณฑ์การพัฒนาห้องสมุกสีเขียว ข้อกำหนดแนวทางเชิงปฏิบัติ และวิธีการตรวจประเมิน พ.ศ.2559 
ห้องสมุดสีเขียว วิธีการตรวจประเมิน

Download /Form
- มาตรฐานสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- เกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ข้อกำหนด แนวทางปฏิบัติ และวิธีการตรวจประเมิน พ.ศ.2559
เอกสารประกอบการประชุม การฝึกอบรมการประเมินห้องสมุดสีเขียว วันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2559
การจัดการพลังงานในห้องสมุด ( สีเขียว )
ห้องสมุดสีเขียว วิธีการตรวจประเมิน
ห้องสมุดสีเขียว ข้อกำหนดและแนวทางเชิงปฏิบัติ
- ฟอร์มแสดงผลการตรวจประเมินความสอดคล้องตามข้ออกำหนดของมาตรฐานห้องสมุดสีเขียวและระดับคะแนน
โครงการสํานักงานสีเขียว
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ในห้องสมุด
แบบฟอร์มการรายงานผลห้องสมุดสีเขียว
เอกสารการบรรยายหัวข้อ โอกาสในการประยุกต์ใช้แหล่งพลังงานสีเขียว เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว

Green Database
-
ฐานข้อมูลก๊าซเรือนกระจก
คลังความรู้สิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ

Carbon Footprint
ห้องสมุดคาร์บอนนิวทรัลแห่งแรกของประเทศไทย

KM / Document
Green e-Book
Green Book

เอกสารดาวน์โหลดทั้งหมด >>

Back to top