E-Resources

ค้นหาข้อมูล

2ebook Digital Library

2ebook Digital Library, ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยรวบรวมหนังสือจากสำนักพิมพ์ในประเทศไทย ครอบคลุมเนื้อหาหลากหลายสาขาวิชา เช่น ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ การศึกษา ภาษาศาสตร์และวรรณคดี เป็นต้น โดยสามารถเข้าใช้งานได้ทั้งทางออนไลน์ และออฟไลน์บนอุปกรณ์พกพา iOS (iPad/iPhone), Androidสามารถสืบค้น อ่าน พิมพ์ และดาวน์โหลดเป็นหน้าหรือทั้งฉบับไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์พกพาเพื่ออ่าน off-line โดยการใช้งานผ่าน App เปรียบเหมือนการยืมหนังสือออกจากระบบห้องสมุด 1 user ยืมได้ 6 เล่ม ระยะเวลาการยืมมีกำหนด 3 วัน โดยเมื่อครบกำหนดยืม หนังสือจะหายไปจาก Bookshelf ของผู้ยืมโดยอัตโนมัติ

 

หมายเหตุ: การเข้าใช้งานครั้งแรกต้องอยู่ในเครือข่ายนนทรี หรือ ผ่านการเชื่อมต่อ  VPN เมื่อสร้างบัญชีผู้ใช้แล้ว การใช้งานครั้งต่อไป สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องอยู่ในเครือข่าย
 

คู่มือ/คำแนะนำ

Academic Search Ultimate

Academic Search Ultimate ฐานข้อมูลสหสาขาวิชา รวบรวมวารสารทางวิชาการ นิตยสาร สิ่งพิมพ์ และวีดีโอ ในทุกสาขาวิชาการศึกษา อาทิเช่น วิศวกรรมศาสตร์ ดาราศาสตร์ มานุษย์วิทยา ชีวเวชศาสตร์ สุขภาพ กฎหมาย คณิตศาสตร์ เภสัชวิทยา ศึกษาศาสตร์ สตรีศาสตร์ สัตวศาสตร์ และสาขาอื่นๆอีกมากมาย ฐานข้อมูลนี้เป็นเวอร์ชั่นอัพเกรดของ Academic Search Complete ซึ่งประกอบไปด้วยวารสารฉบับเต็มที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด (non-open access journals) มากกว่า 5,000 ชื่อเรื่อง

หมายเหตุ: สป.อว.บอกรับ 1 ม.ค. -31 ธ.ค. 67

ACM Digital Library

เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าวและเอกสารการประชุม ที่จัดพิมพ์โดย Association for Computing Machinery (ACM) เนื้อหาของเอกสารประกอบด้วย รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป review และเอกสารฉบับเต็ม ตั้งแต่ปี 1985-ปัจจุบัน
จำนวนวารสาร : 1,143 ชื่อ

หมายเหตุ: สป.อว.บอกรับ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 67

ACS Publications

เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์จาก American Chemical Society Journal (ACS) รวบรวมบทความและงานวิจัยจากวารสารทางด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง โดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่มและวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเป็นข้อมูลฉบับเต็ม (Full-Text) และ รูปภาพ (Image) นิสิต อาจารย์ บุคลากร มก. สามารถเข้าใช้ฐานข้อมูลนี้ได้จากการบอกรับ 2 ส่วน คือ

1. สป.อว. บอกรับ วารสาร 53 รายชื่อ เข้าถึงเอกสารฉบับเต็มได้ ตั้งแต่ปี 1996-ปัจจุบัน
2. สำนักหอสมุด มก. บอกรับ วารสารฉบับย้อนหลัง  22 รายชื่อ เข้าถึงเอกสารฉบับเต็มได้ ตั้งแต่ปี 1879-1995
 
ระยะเวลาบอกรับ: 1 ม.ค. -31 ธ.ค. 67

AG eBook

หนังสือด้านการเกษตร เป็นหนังสือที่จัดหาและรวบรวมให้ครบถ้วนค่อนข้างยาก เนื่องจากเป็นหนังสือที่ไม่ค่อยมีวางจำหน่ายทั่วไป และส่วนใหญ่ถูกจัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่โดยหน่วยงาน หรือจัดพิมพ์เพื่อจำหน่ายเป็นการเฉพาะกิจ เมื่อหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ดังกล่าวหมดลง มักจะไม่มีการจัดพิมพ์เพิ่ม จึงทำให้ยากต่อการติดตาม องค์ความรู้ที่อยู่ในหนังสือจำนวนมากสูญหายไปพร้อมกับการเสื่อมสภาพของสิ่งพิมพ์ตามกาลเวลาที่ผ่านไป การสร้างหนังสือให้อยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการอนุรักษ์องค์ความรู้ และเผยแพร่ความรู้ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

APA PsycArticles

APA PsycArticles ฐานข้อมูลสำนักพิมพ์ American Psychological Association (APA) รวบรวมบทความฉบับเต็มจากวารสาร APA 119 ชื่อ และวารสารในเครือ APA รวมถึงบทความฉบับเต็มที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ปัจจุบันมีวารสารมากกว่า 100 ชื่อ และ บทความกว่า 233,000 บทความ (peer-reviewed article) จาก APA, the Canadian Psychological Association, The Hogrefe Publishing Group เป็นต้น โดยมีเนื้อหาที่ครอบคลุมด้านจิตวิทยาที่ครบถ้วน รวมไปถึงด้านสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ปี 1984-ปัจจุบัน

ระยะเวลาบอกรับ: เม.ย. 67-31 มี.ค. 68

คู่มือ/คำแนะนำ

Applied Science & Technology Source Ultimate

Applied Science & Technology Source Ultimate แหล่งข้อมูลฉบับเต็มสำหรับการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี และ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนความสำเร็จให้แก่นักศึกษา และ นักวิจัยในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ปี 1909 จนถึงปัจจุบัน

APS Journals

วารสารสาขาฟิสิกส์ของสำนักพิมพ์ American Physical Society ให้ข้อมูลบรรณานุกรมสาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็มของวารสารด้านฟิสิกส์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ให้รายละเอียดทางบรรณานุกรม บทคัดย่อ และเอกสารฉบับเต็ม
วารสารที่บอกรับ จำนวน 10 ชื่อเรื่อง ครอบคลุมเนื้อหาปี 2011-ปัจจุบัน
-->>ดูรายชื่อวารสาร

 

หมายเหตุ: สำนักหอสมุดบอกรับร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ศาสตร์ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2567

ASCE

ให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็มจากวารสาร 36 ชื่อ ซึ่งจัดพิมพ์โดย ASCE (The American Society of Civil Engineers ) ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ 1984-ปัจจุบัน สามารถเรียกดูตามรายชื่อวารสาร สืบค้นจากฐานข้อมูลทั้งหมด หรือ สามารถสืบค้นจากวารสารเฉพาะชื่อใดชื่อหนึ่งได้ นอกจากนี้ยังโยงไปสืบค้นข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปจากฐานข้อมูล Civil Engineering Database (CEDB) โยงไปยังเอกสารอ้างอิงจากฐานข้อมูลอื่นๆ อีกมากมาย
**บอกรับวารสารเป็นรายชื่อ 1 ชื่อเรื่อง คือ Journal of Water Resources Planning and Management

-->>รายชื่อวารสาร

หมายเหตุ: สำนักหอสมุดบอกรับร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2567

ASM Journals

ASM Journals วารสารต่างประเทศฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journal) ของสำนักพิมพ์ American Society of Microbiology จำนวน ๙ รายการ ที่นำเสนอแนวทางการค้นคว้าวิจัยและความก้าวหน้าในวงวิชาการด้านสาขาวิชาแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

--รายชื่อวารสาร