วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเชิดชูบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการ      มีความวิริยะสูงสุดจนประสบผลสำเร็จในระดับโลกในสาขาต่างๆ
  2. เพื่อนำเสนอผลงานที่โดดเด่น ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก และ/หรือ ในระดับอาเซียน

เป้าหมาย

การยอมรับและการชื่นชมชื่อเสียงของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อันนำมาซึ่งชื่อเสียงและความเชื่อทางวิชาการของมหาวิทยาลัย

Display Now

Hall of Fame

World-Class Scientist 

May 6,2020

Top 2% Most-cited Scientists

รศ.ดร.ธงไทย วิฑูรย์

ได้รับการตีพิมพ์และได้รับการอ้างอิง 2%ของโลกอยู่ในอันดับ 2,761 จากทั้งหมด 186,014 คน ในสาขา Energy

READ MORE

ผศ.ดร.ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ

ได้รับการตีพิมพ์และได้รับการอ้างอิง 2%ของโลกอยู่ในอันดับ 1,908 จากทั้งหมด 87,611 คน ในสาขา Electrical & Electronic Engineering

READ MORE

ศ.ดร.รังสินี โสธรวิทย์

ได้รับการตีพิมพ์และได้รับการอ้างอิง 2% ของโลกอยู่ในอันดับ 779 จากทั้งหมด 48,453 คน ในสาขา Food Science

READ MORE

ศาตราจารย์ น.สพ.ดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์

 

READ MORE

รศ.ดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข

READ MORE

คำแนะนำเส้นทางสู่การวิจัย

Professor Morand, Serge

ได้รับการตีพิมพ์และได้รับการอ้างอิง 2%ของโลกอยู่ในอันดับ 40 จากทั้งหมด 20,926 คน ในสาขา Mycology & Parasitology

READ MORE