ขอต้อนรับสู่หอเกียรติยศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แหล่งรวบรวมผลงานและยกย่องเชิดชูบุคคลที่สร้างชื่อเสียงและคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เพื่อนำมาสู่แรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ที่ได้รับชมต่อไป

World-Class Scientist Top 2% Most-cited Scientists

ศ.ดร.ธงไทย
วิฑูรย์

สาขา Energy
READ MORE

ผศ.ดร.ยอดเยี่ยม
ทิพย์สุวรรณ์

สาขา Electrical & Electronic Engineering
READ MORE

ศ.ดร.รังสินี
โสธรวิทย์

สาขา Food Science
READ MORE

ศ.น.สพ.ดร.สถาพร
จิตตปาลพงศ์

สาขา Veterinary Sciences
READ MORE

รศ.ดร.ชัชวาล
วงศ์ชูสุข

สาขา Electrical & Electronic Engineering
READ MORE

ศ.ดร.ธีรภาพ
เจริญวิริยะภาพ

สาขา Tropical Medicine
READ MORE

ศ.ดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ

READ MORE

Ph.D.Serge
Morand

สาขา Mycology & Parasitology
READ MORE

รศ.ดร.รังรอง
ยกส้าน

สาขา Polymers
READ MORE