ศ. ดร. รังสินี  โสธรวิทย์

ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

 

ได้รับการตีพิมพ์และอ้างอิงสูงสุดใน Top 2% ของโลก อยู่ในอันดับที่ 779 จากทั้งหมด 48,453 คน ในสาขา Food Science

ความเชี่ยวชาญ

ศาสตราจารย์ ดร. รังสินี โสธรวิทย์ มีความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาฟิล์มและสารเคลือบพอลิเมอร์ชีวภาพสำหรับระบบอาหาร เป็นการนำวัสดุพอลิเมอร์ชีวภาพ เช่น คาร์โบไฮเดรต หรือพอลิแซกคาไรด์ โปรตีน และไขมัน ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในอาหารและผลิตผลทางการเกษตร รวมทั้งวัตถุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือจากอุตสาหกรรมอาหารที่มีในประเทศไทย มาทำการศึกษาและสกัดสารพอลิเมอร์ชีวภาพ และสารต้านอนุมูลอิสระเพื่อนำมาใช้เป็นวัสดุพอลิเมอร์ชีวภาพในการผลิตเป็นฟิล์มและสารเคลือบผิวบริโภคได้ หรือสามารถนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติเพื่อรักษาคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร จึงเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตผลทางการเกษตรและวัสดุเหลือทิ้ง เพื่อตอบสนองสังคมในปัจจุบันที่ทรัพยากรตามธรรมชาติมีแนวโน้มลดลง และความตระหนักของผู้บริโภคที่ต้องการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ดังนั้นฟิล์มและสารเคลือบพอลิเมอร์ชีวภาพจึงเป็นวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถใช้ทดแทนวัสดุพลาสติกได้บางส่วนหรือทั้งหมด จึงเป็นการช่วยลดปัญหามลพิษจากการใช้วัสดุพลาสติกสังเคราะห์ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาการกำจัด หากมีการส่งเสริมการนำวัสดุพอลิเมอร์ชีวภาพมาใช้เป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์กับผลิตภัณฑ์อาหารและเกษตรจะช่วยให้อาหารมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม จึงเป็นแนวทางใหม่ในการใช้วัสดุย่อยสลายได้จากธรรมชาติ เพื่อเป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป

 

 

 

 

ประวัติ

ชื่อ              นางสาว รังสินี  โสธรวิทย์                       

ตำแหน่ง     ศาสตราจารย์

สังกัด          ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร      

ที่อยู่            คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

ประวัติการศึกษา

Ph.D.         Biological and Agricultural   Engineering   

                  (University of California, Davis USA)   

 วท.ม.          เทคโนโลยีทางอาหาร                  (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

วท.บ.          เทคโนโลยีทางอาหาร                  (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

น.บ.            กฎหมาย                                   (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)

 

ประสบการณ์วิจัย ณ ต่างประเทศ

ก.ย. 2552 – พ.ค. 2553  

               ทำวิจัยที่ Laboratory for Nanotechnology at  the Institute of Microsystem Engineering (IMTEK), Albert Ludwigs University Freiburg ประเทศเยอรมัน

มิ.ย.2553- ก.ย. 2553

             ทำวิจัยที่ Quantum Chemistry Group, Institute for Advanced Research and Department of Chemistry,  Graduate School of Science, Nagoya University, Nagoya ประเทศญี่ปุ่น

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

 

ลำดับ
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
Invention disclosure
1 รังสินี โสธรวิทย์ และคณะ. 2560. กรรมวิธีการผลิตฟิล์มรับประทานได้จากกล้วยน้ำว้าและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีนั้น. อนุสิทธิบัตร เลขที่ 2193. Sothornvit, R. and Pitak, N. 2017. Banana film process and product. Thailand Pretty Patent 2193.
2 รังสินี โสธรวิทย์ และคณะ. 2560. กรรมวิธีการผลิตกระดาษดูดซับก๊าซเอทิลีนและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีนั้น. อนุสิทธิบัตร เลขที่ 7826. Sothornvit, R. and Sampoompuang, C. 2017. Rice straw paper incorporated with ethylene absorbent and process. Thailand Pretty Patent 7826.
3 รังสินี โสธรวิทย์ และคณะ. 2560. กรรมวิธีการผลิตฟิล์มรับประทานได้จากกล้วยน้ำว้าและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีนั้น. อนุสิทธิบัตรเลขที่ 2193. เลขที่คำขอ 0503000378.
4 รังสินี โสธรวิทย์ และคณะ. 2560. กรรมวิธีการผลิตกระดาษดูดซับก๊าซเอทิลีนและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีนั้น. อนุสิทธิบัตรเลขที่ 7826. เลขที่คำขอ 0803000609
5 รังสินี โสธรวิทย์. 2560. กรรมวิธีการผลิตฟิล์มบริโภคได้จากมะม่วงและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีดังกล่าว. สิทธิบัตร. เลขที่คำขอ 1001001990 Sothornvit, R. 2017. Formation process of edible film from mango and its product. (In Process) Thailand Patent Requested 1001001990.
6 รังสินี โสธรวิทย์ และ ศิริลักษณ์ ทรงทิพย์. 2560. พลาสติกย่อยสลายได้จากแป้งกล้วยดัดแปร. สิทธิบัตร. เลขที่คำขอ 1301004503 Sothornvit, R. and Songtip, S. 2017. Biodegradable plastic film from banana starch and modified banana starch. (In Process) Thailand Patent 1301004503.
7 รังสินี โสธรวิทย์ และ พลอย กลางเมือง. 2560. สารเคลือบผิวผักและผลไม้ชนิดผงจากพอลิเมอร์ชีวภาพและกรรมวิธีการผลิต. สิทธิบัตร. เลขที่คำขอ 1501001399 Sothornvit, R. and Klangmuang, P. 2017. Vegetable and fruit coating powder from biopolymer and process. (In Process) Thailand Patent 1501001399

โครงการวิจัย

 

ปี หัวข้อการโครงการวิจัย แหล่งเงินทุนวิจัย
2561-2562 การสกัดสารจากกากกาแฟเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหาร ทุนอุดหนุนวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561-2562
2561 ผลของการให้ความร้อนและการเก็บรักษาต่อคุณภาพและสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของข้าวเมล็ดสี ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ประจำปีงบประมาณ 2561
2560-2561 ผลของสารเคลือบผิวจากวัสดุเหลือทิ้งของสับปะรดต่อคุณภาพของสับปะรดอบแห้ง ทุนอุดหนุนวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560-2561
2559-2560 ฟิล์มเพกตินร่วมกับสารต้านอนุมูลอิสระจากเปลือกมะนาว ทุนอุดหนุนวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559-2560
2558-2559 ฟิล์มโปรตีนจากวัสดุเหลือทิ้งของมะพร้าว ทุนอุดหนุนวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558-2559
2557-2558 ปัจจัยที่มีผลต่อสมบัติของพลาสมาโปรตีนดัดแปรจากเลือดสุกรเพื่อนำมาใช้เอนแคปซูเลทสารสกัดตามธรรมชาติ ทุนอุดหนุนวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2557-2558
2556 ฟิล์มกลูโคแมนแนนที่มีสมบัติต้านอนุมูลอิสระเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้ ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ประจำปีงบประมาณ 2556
2555-2557 การเตรียมและสมบัติของนาโนคอมโพสิตฟิล์มจากแป้งกล้วยร่วมกับสารอนุภาคขนาดนาโนจากแป้งกล้วยหรือสารประเภท montmorillonite ทุนอุดหนุนวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2556-2557
2556 สมบัติของฟิล์มบริโภคได้จากผลฟักข้าว ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ประจำปีงบประมาณ 2556
2555 ฟิล์มบริโภคได้จากข้าวหอมมะลิสีชนิดต่างๆ ที่มีสมบัติต้านอนุมูลอิสระ ทุนอุดหนุนจากศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเครื่องจักรกลการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2555
2555 สารสกัดจากวัสดุเหลือทิ้งของมะม่วงเพื่อนำมาใช้เป็นองค์ประกอบของฟิล์มย่อยสลายได้ ทุนอุดหนุนจากศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเครื่องจักรกลการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2554
2554 สมบัติและปริมาณสารสกัดที่ได้จากการกากกาแฟเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหาร ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ประจำปีงบประมาณ 2554
2554 การเตรียมสารอนุภาคขนาดนาโนจากแป้งกล้วยร่วมกับสารต้านเชื้อจุลินทรีย์ตามธรรมชาติ ทุนอุดหนุนวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2554
2553 พลาสติกย่อยสลายได้จากแป้งกล้วยและพอลิแลกติกแอซิดร่วมกับสารสกัดจากข่าเพื่อต้านเชื้อแบคทีเรีย ทุนอุดหนุนจากศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเครื่องจักรกลการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2553
2553 การพัฒนาสารเคลือบผิวชนิดใหม่ที่มีสมบัติในการต้านเชื้อจุลินทรีย์ ทุนอุดหนุนวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2553
2552 การทำแห้งและการสกัดสารต้านเชื้อแบคทีเรียจากใบกฤษณา ทุนอุดหนุนการวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายอุตสาหกรรม ในโครงงาน IRPUS2 ประจำปีงบประมาณ 2552
2552 การเคลือบผิวกระเทียมปอกเปลือกด้วยฟิล์มบริโภคได้ในบรรจุภัณฑ์ดัดแปรบรรยากาศ ทุนอุดหนุนวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2552
2551 การสกัดสารต้านเชื้อจุลินทรีย์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ประจำปีงบประมาณ 2551
2551-2552 สมบัติทางกายภาพและทางกลของแผ่นฟิล์มกล้วยที่เสริมเส้นใยธรรมชาติ ทุนอุดหนุนวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2551-2552
2549 การลดปริมาณไขมันในกระบวนการผลิตผลไม้ทอดกรอบภายใต้ความดันสุญญากาศ ทุนอุดหนุนการวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายอุตสาหกรรม ในโครงงาน IRPUS2 ประจำปีงบประมาณ 2549
2549 กระบวนการล้างผักเพื่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ประจำปีงบประมาณ 2549
2549 ฟิล์มบริโภคได้จากมะม่วงต่อคุณภาพของมะม่วงตัดแต่ง ทุนอุดหนุนวิจัยและพัฒนา แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2549
2549 การพัฒนากระดาษเคลือบวัสดุที่ย่อยสลายได้เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลิตผลทางการเกษตร ทุนจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2549
2549 การผลิตและสมบัติของเซริซินฟิล์มที่บริโภคได้ ทุนอุดหนุนวิจัยและพัฒนา แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2549

ประวัติการทำงาน

ประวัติการทำงาน

2536 – ปัจจุบัน          ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 

 ปีการศึกษา 2560    ประธานพัฒนาหลักสูตรมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต

2558-2559              ประธานหลักสูตรมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต  

2559                        กรรมการฝ่ายวิชาการและการศึกษา

 

ตำแหน่งทางบริหาร

2559-2560          คณะกรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์

2554-2556             หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร

2547-2549             ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

2546-2547             ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

 

ผลงานทางวิชาการ
 1. Samsalee, N. and Sothornvit, R. 2021. Physicochemical, functional properties and antioxidant activity of protein extract from spent coffee grounds using ultrasonic-assisted extraction. AIMS Agriculture and Food. 6(3): 864–878.
 2. Orsuwan, A. and Sothornvit, R. 2021. Effects of clove oil on physicochemical and functional properties of banana flour nanocomposite film. Maejo International Journal of Science and Technology. 15(02): 187-198.
 3. Sothornvit, R. 2021. Relationship between solution rheology and properties of hydroxypropyl methylcellulose films. Songklanakarin Journal of Science and Technology. 43(3): 761-766.
 4. Sukatta, U., Rugthaworn, P., Khanoonkon, N., Anongjanya, P., Kongsin, K., Sukyai, P., Harnkarnsujarit, N., Sothornvit, R. and Chollakup, R. 2021. Rambutan (Nephelium lappaceum) peel extract: Antimicrobial and antioxidant activities and its application as a bioactive compound in whey protein isolate film. Songklanakarin Journal of Science and Technology. 43(1): 37-44.
 5. Chollakup, R., Pongbuoos, S., Boonsong, W., Khanoonkon, N., Kongsin, K., Sothornvit, R., Sukyai, P., Sukatta, U. and Harnkarnsujarit, N. 2020. Antioxidant and antibacterial activities of cassava starch and whey protein blend films containing rambutan peel extract and cinnamon oil for active packaging. LWT – Food Science and Technology. 130: 109573.
 6. Meerasri, J. and Sothornvit, R. Characterization of bioactive film from pectin incorporated with gamma-aminobutyric acid. International Journal of Biological Macromolecules. 147: 1285-1293.
 7. Samsalee, N. and Sothornvit, R. Development and characterization of porcine plasma protein-chitosan blended films. Food Packaging and Shelf Life. 22: 100406.
 8. Rodsamran, P. and Sothornvit, R. Preparation and characterization of pectin fraction from pineapple peel as a natural plasticizer and material for biopolymer film. Food and Bioproducts Processing. 118: 198-206.
 9. Rodsamran, P. and Sothornvit, R. Lime peel pectin integrated with coconut water and lime peel extract as a new bioactive film sachet to retard soybean oil oxidation. Food Hydrocolloids. 97: 105173.
 10. Rodsamran, P. and Sothornvit, R. Microwave heating extraction of pectin from lime peel: Characterization and properties compared with the conventional heating method. Food Chemistry. 278: 364-372.
 11. Rodsamran, P. and Sothornvit, R. Extraction of phenolic compounds from lime peel waste using ultrasonic-assisted and microwave-assisted extractions. Food Bioscience. 28: 66-73.
 12. Sothornvit, R. Nanostructured materials for food packaging systems: new functional properties. Current Opinion in Food Science. 25: 82-87.
 13. Samsalee, N. and Sothornvit, R. Native and modified porcine plasma protein as wall materials for microencapsulation of natural essential oils. International Journal of Food Science and Technology. 54: 2745-2753.
 14. Rodsamran, P. and Sothornvit, R. Carboxymethyl cellulose from renewable rice stubble incorporated with Thai rice grass extract as a bioactive packaging film for green tea. Journal of Food Processing and Preservation. 42: e13762.
 15. Orsuwan, A. and Sothornvit, R. Reinforcement of banana flour biocomposite film with beeswax and montmorillonite and effects on water barrier and physical properties. Journal of Food Science and Technology. 53: 2642-2649.
 16. Rodsamran, P. and Sothornvit, R. Bioactive coconut protein concentrate films incorporated with antioxidant extract of mature coconut water. Food Hydrocolloids. 79: 243-252.
 17. Klangmuang, P. and Sothornvit, R. Active coating from hydroxypropyl methylcellulose-based nanocomposite incorporated with Thai essential oils on mango (cv. NamdokmaiSithong). Food Bioscience. 23: 9-15.
 18. Sukyai, P., Anongjanya, P., Bunyahwuthakul, N., Kongsin, K., Harnkarnsujarit, N., Sukatta, U., Sothornvit, R. and Chollakup, R. Effect of cellulose nanocrystals from sugarcane bagasse on whey protein isolate-based films. Food Research International. 107: 528-535.
 19. Rodsamran, P., Sothornvit, R., Palou, L. and Pérez-Gago, M.B. Effect of polysaccharide-based edible coatings incorporated with sodium benzoate on the control of postharvest black spot of organic cherry tomatoes caused by Alternaria alternate. ActaHorticulturae. 1194: 241-247.
 20. Orsuwan, A. and Sothornvit, R. Active banana flour nanocomposite films incorporated with garlic essential oil as multifunctional packaging material for food application. Food and Bioprocess Technology. 11: 1199-1210.
 21. Klangmuang, P. and Sothornvit, R. Active hydroxypropyl methylcellulose-based composite coating powder to maintain the quality of fresh mango. LWT – Food Science and Technology. 91: 541-548.
 22. Rodsamran, P. and Sothornvit, R. Microencapsulation of Thai rice grass (O. Sativa cv. KhaoDawk Mali 105) extract incorporated to form bioactive carboxymethyl cellulose edible film. Food Chemistry. 242: 239-246.
 23. Rodsamran, P. and Sothornvit, R. Physicochemical and functional properties of protein concentrate from byproduct of coconut processing. Food Chemistry. 241: 364-371.
 24. Orsuwan, A. and Sothornvit, R. Effect of banana and plasticizer types on mechanical, water barrier, and heat sealability of plasticized banana-based films. Journal of Food Processing and Preservation. 42 (1): e13380.
 25. Rodsamran, P. and Sothornvit, R. Effect of subcritical water technique and ethanolic solvent on total phenolic contents and antioxidant capacity of Thai rice plant (O. Sativa cv. Khaodawk Mali 105). International Food Research Journal. 24: 1676-1684.
 26. Orsuwan, A. and Sothornvit, R. Development and characterization of banana flour film incorporated with montmorillonite and banana starch nanoparticles. Carbohydrate Polymers. 174: 235-242.
 27. Samsalee, N. and Sothornvit, R. Effect of natural cross-linkers and drying methods on physicochemical and thermal properties of dried porcine plasma protein. Food Bioscience. 19: 26-33.
 28. Rodsamran, P. and Sothornvit, R. Rice stubble as a new biopolymer source to produce carboxymethyl cellulose-blended films. Carbohydrate Polymers. 171: 94-101.
 29. Samsalee, N. and Sothornvit, R. Modification and characterization of porcine plasma protein with natural agents as potential cross-linkers. International Journal of Food Science and Technology. 52: 964-971.
 30. Orsuwan, A., Shankar, S., Wang, L.F., Sothornvit, R. and Rhim, J.W. One-step preparation of banana powder/silver nanoparticles composite films. Journal of Food Science and Technology. 54: 497-506.
 31. Klangmuang, P. and Sothornvit, R. 2016. Barrier properties, mechanical properties and antimicrobial activity of hydroxypropyl methylcellulose-based nanocomposite films incorporated with Thai essential oils. Food Hydrocolloids. 61: 609-616.
 32. Orsuwan, A., Shankar, S., Wang, L.W., Sothornvit, R. and Whim, J.W. 2016. Preparation of antimicrobial agar/banana powder blend films reinforced with silver nanoparticles. Food Hydrocolloids. 60: 476-485.
 33. Klangmuang, P. and Sothornvit, R. 2016. Combination of beeswax and nanoclay on barriers, sorption isotherm and mechanical properties of hydroxypropyl methylcellulose-based composite films. LWT-Food Science and Technology. 65: 222-227.
 34. Rodsamran, P. and Sothornvit, R. 2015. Renewable cellulose source: isolation and characterization of cellulose from rice stubble residues. International Journal of Food Science and Technology. 50: 1953-1959.
 35. Sothornvit, R. and Klangmuang, P. 2015. Active edible coating to maintain the quality of fresh mango. Acta Horticulturae. 1079: 473-480.
 36. Sothornvit, R. and Tangworakit, P. 2015. Effect of edible coating on the quality of fresh-cut garlic in modified atmosphere packaging (MAP). Acta Horticulturae. 1071: 413-420.
 37. Orsuwan, A. and Sothornvit, R. 2015. Effect of miniemulsion cross-linking and ultrasonication on properties of banana starch. International Journal of Food Science and Technology. 50: 298-304.
 38. Samsalee, N. and Sothornvit, R. 2014. Effects of drying methods on physicochemical and rheological properties of porcine plasma protein. KU Journal: Natural Science. 48: 629-636.
 39. Sothornvit, R. 2013. Effect of edible coating on qualities of fresh guava. Acta Horticulturae. 1012: 453-460.
 40. Sothornvit, R. and Sampoompuang, C. 2012. Rice straw paper incorporated with activated carbon as an ethylene scavenger in a paper-making process. International Journal of Food Science and Technology. 47(3): 511-517.
 41. Sothornvit, R. 2012. Drying process and mangosteen rind powder product. Acta Horticulturae. 928: 233-242.
 42. Sothornvit, R. and Songtip, S. 2012. Properties of compression-molded banana-based sheet compared with banana flour. Acta Horticulturae. 928: 243-250.
 43. Sothornvit, R. 2011. Edible coating and post-frying centrifuge step effect on quality of vacuum-fried banana chips. Journal of Food Engineering. 107: 319-325.
 44. Sothornvit, R. 2010. Physical and mechanical properties of composite mango films. Acta Horticulturae. 877: 973-978.
 45. Sothornvit, R. and Songtip, S. 2010. Effect of banana flour composition and glycerol content on properties of compression-molded banana sheet. Acta Horticulturae. 877: 1295-1302.
 46. Sothornvit, R. and Rodsamran, P. 2010. Mango film coated for fresh-cut mango in modified atmosphere. International Journal of Food Science and Technology. 45: 1689-1695.
 47. Sothornvit, R. 2010. Effect of ozonated and chlorinated water on quality of fresh-cut cauliflower and basil. Acta Horticulturae. 858: 319-324.
 48. Sothornvit, R. and Rodsamran, P. 2010. Fresh-cut mango coated with mango film in modified atmosphere. Acta Horticulturae. 857: 359-366.
 49. Sothornvit, R., Chollakup, R. and Suwanruji, P. 2010. Extracted sericin from silk waste for film formation. Songklanakarin Journal of Science and Technology. 32(1): 17-22.
 50. Sothornvit, R., Hong, S.I., An, D.J. and Rhim, J.W. 2010. Effect of clay content on the physical and antimicrobial properties of whey protein isolate/organo-clay composite films. LWT-Food Science and Technology. 43, 279-284.
 51. Sothornvit, R. and Chollakup, R. 2009. Properties of sericin-glucomannan composite films. International Journal of Food Science and Technology. 44, 1395-1400.
 52. Sothornvit, R. 2009. Effect of hydroxypropyl methylcellulose and lipid on mechanical properties and water vapor permeability of coated paper. Food Research International. 42, 307-311.
 53. Sothornvit, R., Rhim, J.W. and Hong, S.I. 2009. Effect of nano-clay type on the physical and antimicrobial properties of whey protein isolate/clay composite films. Journal of Food Engineering. 91, 468-473.
 54. Sothornvit, R. and Kiatchanapaibul, P. 2009. Quality and shelf-life of washed fresh-cut asparagus in modified atmosphere packaging. LWT-Food Science and Technology. 42, 1484-1490.
 55. Navarro-Tarazaga, M.L., Sothornvit, R. and Perez-Gago, M.B. 2008. Effect of plasticizer type and amount on hydroxypropyl methylcellulose-beeswax edible film properties and postharvest quality of coated plums (Cv. Angeleno). Journal of Agricultural and Food Chemistry. 56, 9502-9509.
 56. Jarimopas, B., Rachanukroa, D., Singh, S.P. and Sothornvit, R. 2008. Post-harvest damage and performance comparison of sweet tamarind packaging. Journal of Food Engineering. 88: 193-201.
 57. Sothornvit, R. and Rodsamran, P. 2008. Effect of a mango film on quality of whole and minimally processed mangoes. Postharvest Biology and Technology. 47: 407-415.
 58. Jarimopas, B., Toomsaengtong, S., Singh, S.P., Singh, J. and Sothornvit, R. 2007. Development of wholesale packaging to prevent post-harvest damage to rose apples. Journal of Applied Packaging Research. 2(1): 27-44.
 59. Sothornvit, R., Olsen, C.W., McHugh, T.H. and Krochta, J.M. 2007. Tensile properties of compression-molded whey protein sheets: Determination of molding condition and glycerol content effects and comparison with solution-cast films. Journal of Food Engineering. 78: 855-860.
 60. Sothornvit, R. and Pitak, N. 2007. Oxygen permeability and mechanical properties of banana films. Food Research International. 40(3): 365-370.
 61. Sothornvit, R. 2005. Edible film formation and properties from different protein sources and orange coating application. Acta Horticulturae. 682: 1731-1738.
 62. Sothornvit, R., Olsen, C.W., McHugh, T.H. and Krochta, J.M. 2003. Formation conditions, water-vapor permeability, and solubility of compression-molded whey protein films. Journal of Food Science. 68(6): 1985-1989.
 63. Sothornvit, R., Reid, D.S. and Krochta, J.M. 2002. Plasticizer effect on the glass transition temperature of beta-lactoglobulin films. Transactions of the ASAE. 45(5): 1479-1484.
 64. Sothornvit, R. and Krochta, J.M. 2001. Plasticizer effect on mechanical properties of beta-lactoglobulin (β-Lg) films. Journal of Food Engineering. 50: 149-155.
 65. Sothornvit, R. and Krochta, J.M. 2000. Plasticizer effect on oxygen permeability of beta lactoglobulin (β -Lg) films. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 48(12): 6298-6302.
 66. Sothornvit, R. and Krochta, J.M. 2000. Oxygen permeability and mechanical properties of films from hydrolyzed whey protein. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 48(9): 3913-3916.
 67. Sothornvit, R. and Krochta, J.M. 2000. Water vapor permeability and solubility of films from hydrolyzed whey protein. Journal of Food Science. 65(4): 700-703.
รางวัล/เกียรติยศที่เคยได้รับ
 • รางวัลทางวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ
  • รางวัลการนำเสนอดีเด่นจากการนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 20th International Conference on Food Science and Nutrition, August 27-28, 2018, Paris, France.
  • รางวัลการนำเสนอดีเด่นจากการนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The VIII International Scientific Conference “Modern trends in science and technology”, Association of Korean Cultural Centers of the Republic of Uzbekistan & STS “Tinbo”, November 18, 2016, Tashkent, Uzbekistan.
  • รางวัล Best Poster Award จากการประชุมวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครั้งที่ 7 (The 7th National Food Engineering Conference; FENETT 2021) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • โล่ประกาศเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2563 จากผลงานการตีพิมพ์และอ้างอิงสูงสุดใน TOP 2% ของโลก สาขา Food Science จาก World’s Top 2% Scientists by Stanford University
  • รางวัลบุคลากรดีเด่นด้านการวิจัยและนวัตกรรม ด้านการวิจัย สายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ประจำปี 2550-2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ได้รับคัดเลือกในการเข้าร่วมโครงการ The “Innovative and Sustainable Competitiveness in Food & Drink Technology” programme in the UK, funded by The Newton UK-Thailand Research and Innovation Partnership Fund, March 1-7, 2015, United Kingdom. จาก British Council, สกว. และ Newton Fund
  • ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก ประจำปี 2549 (Post-doctoral fellowship 2006) จาก Korea Science & Engineering Foundation
  • บุคลากรสายวิชาการและนักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560 ด้านการวิจัย สายวิทยาศาสตร์ กลุ่มอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป
  • ผู้สร้างชื่อเสียงให้คณะฯ ด้านนวัตกรรมและการแข่งขัน ประจำปีการศึกษา 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
  • อาจารย์ดีเด่นด้านงานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ประจำปี 2556
  • รางวัลอาจารย์ดีเด่น ด้านวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2553
  • รางวัลนักวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ประจำปี 2553
การได้รับเชิญไปเสนอผลงานทางวิชาการ/วิทยากร
 • ให้สัมภาษณ์ประเด็นงานวิจัย ให้กับ Research Café, เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562
 • ได้รับการเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายในกิจกรรม Cutting Edge Technology ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน
 • ได้รับเชิญไปนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The VIII International Scientific Conference “Modern trends in science and technology”, Association of Korean Cultural Centers of the Republic of Uzbekistan & STS “Tinbo”, November 18, 2016, Tashkent, Uzbekistan.
 • ประธานการประชุมในการบรรยายของผู้บรรยายรับเชิญและนักศึกษา คปก. และผู้ประเมินการนำเสนอแบบบรรยายของนักศึกษา คปก. เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561
 • ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง Development of New Biopolymer Films and Coatings from Bioresources. Mokpo National University, June 16,
 • ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง Writing a Scientific Paper for Publication. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, ฉะเชิงเทรา, มีนาคม 2550
 • ได้รับเชิญไปวิทยากรบรรยายเรื่อง Edible Films & Coatings for Food System. ให้กับ University of Navarra, Pamplona, Spain, October
กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิระดับนานาชาติ
 1. ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก ให้กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ, 2563. (External Examiner of a Ph.D. thesis of NurHazlila Zulyadi, a Ph.D. candidate in Applied Sciences, Universiti Teknologi MARA (UiTM), Malaysia, 2020)
 2. ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก ให้กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ, 2019. (External Examiner of a Ph.D. thesis under Associate Professor V. Sivakumar at Anna University, India)
 3. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICCFE (The appointed technical committee for the ICCFE), 2060-ปัจจุบัน
 4. กรรมการบรรณาธิการวารสารวิชาการระดับนานาชาติ Food Research (The appointed editorial board of the Food Research), 2060-ปัจจุบัน
 5. ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพข้อเสนอการจัดพิมพ์หนังสือให้กับ Food Engineering Books Program ของสำนักพิมพ์ Elsevier เป็นชุดหนังสือ Food Bioengineering ใน Volume 9. Food Packaging and Preservation edited by Alexandru Mihai Grumezescu and Alina Maria Holban, 2016.
 6. ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก ให้กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ (External Examiner of a Ph.D. thesis of Elena Sanchis Soler, a Ph.D. candidate in Food Science, Technology and Management at Universitat Politecnica de Valencia, Spain) ในหัวข้อเรื่อง Effect of processing on the physicochemical, sensory, nutritional and microbiological quality of fresh-cut ‘Rojo Brillante’ persimmon.
 7. ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก ให้กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ (Adjudication of thesis entitled “Studies on antioxidant, antibacterial and hepatoprotective activities of the leaf extracts of Morinda pubescens” by Mr.D. Jayakumar of Chemistry, for Thiruvalluvar University, Vellore-632-115 Tamil Nadu, India), Dec 2013-Jan 2014
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพผลงานวิจัยให้กับวารสารวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ (Reviewer for International and National Journals)
   • Trends in Food Science and Technology
   • Concise Reviews and Hypotheses in Food Science
   • Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety
   • Food Chemistry
   • Food Hydrocolloids
   • Carbohydrate Polymers
   • Journal of Food Science
   • Food Bioscience
   • Postharvest Biology and Technology
   • International Journal of Food Science and Technology
   • Journal of Applied Polymer Science
   • Journal of Food Processing and Preservation
   • Drying Technology
   • Journal of Food Research International
   • LWT-Food Science and Technology
   • Journal of Food Engineering
   • International Food Research Journal
   • Food Research International
   • Food and Bioproducts Processing
   • Journal of Food Biochemistry
   • Packaging Technology and Science
   • Chiang Mai Journal of Science
   • International Journal of Biological Macromolecules
   • Journal of Food Processing and Preservation
   • International Journal of Polymer Science
   • Journal of Food Process Engineering
   • Food Packaging and Shelf Life
   • Journal of Polymers and the Environment
   • Food Biophysics
   • Suranaree Journal of Science and Technology
   • Food and Bioprocess Technology
   • Journal of Food Quality
   • Colloids and Surfaces B: Biointerfaces
   • Surface and Coatings Technology
   • Poultry Science
   • Food Science and Technology
   • Journal of Chemical Technology and Biotechnology
   • Food Science and Nutrition
   • Agriculture and Natural Resources
   • Journal of Microbiological Methods
   • Walailak Journal of Science and Technology
   • Thai Journal of Agricultural Science
   • Plant Foods for Human Nutrition
   • Food Research
   • Industrial & Engineering Chemistry Research
   • Songklanakarin Journal of Science and Technology

–    ผลงานตีพิมพ์ใน Scopus จำนวน 66 ฉบับ

–    การอ้างอิงทั้งหมด (Lifetime) ในฐาน Scopus จำนวน 2,291 ครั้ง

–    ค่า H-Index (Lifetime) ในฐาน Scopus : 24

Book, Patent & Pretty Patent

 1. Sothornvit, R. 2019. Food packaging: Edible products. In Encyclopedia of Polymer Applications Volume II, Mishra, M. ed.; p. 1304–1324. CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton, Florida, USA.

2.Orsuwan, A. and Sothornvit, R. 2018. Chapter 7 – Polysaccharide nanobased packaging materials for food application. In Food Packaging and Preservation: Handbook of Food Bioengineering Volume 9, Grumezescu, A.M. and Holban, A.M. eds.; p. 239–270. Academic Press, London, UK.

3. รังสินี โสธรวิทย์. 2558. ฟิล์มและสารเคลือบพอลิเมอร์ชีวภาพสำหรับระบบอาหาร. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ. 331 หน้า. ISBN 9786165561495.

4. Janjarasskul, T., Sothornvit, R. and McHugh, T. 2017. Edible films and coatings for fresh and minimally processed fruits and vegetables. In Fresh-Cut Fruits and Vegetables Technology, Physiology, and Safety, Pareek, S. ed.; p.333-402. CRC Press, Florida, USA.

5.Sothornvit, R. 2015. Edible films and coatings for packaging applications. In Polymers in Packaging Applications, Thomas, S., Alavi, S., Sandeep, K.P. and Klarikkal, N. eds.; p.173-195. Apple Academic Press, Toronto, Canada.

6.รังสินี โสธรวิทย์ เคมีและจุลชีววิทยาเบื้องต้นของอาหาร, สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 231 หน้า. ISBN 9789749934098.

7.Sothornvit, R., and Krochta, J.M. 2005. Plasticizers in edible films and coatings. In Innovations in Food Packaging, Han, J.H. ed.; p.403-433. Elsevier Science, London, UK.