ศาตราจารย์ น.สพ.ดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์

คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


“สิ่งที่นักวิจัยควรมีคือ Passion นักวิจัยต้องมีความสุขในการวิจัย แล้วคุณจะทำงานวิจัยได้ดี”

 

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก Ph.D.(Parasitology), The Ohio State University, U.S.A.

ปริญญาตรี สพ.บ.เกียรตินิยม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

ปริญญาตรี วท.บ.เกียรตินิยม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

ประวัติการทำงาน

ก.ค. 2558 – ปัจจุบัน คณบดี คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

ธ.ค. 2562 – ม.ค. 2563 หัวหน้าภาควิชา (รักษาการแทน) ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

เม.ย. 2556 – ก.ค. 2558 หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์

พ.ย. 2545 – พ.ย. 2553 หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์

ก.พ. 2543 – พ.ย. 2545 รองหัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์