สำนักหอสมุดในฐานะของ ศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาเกษตรศาสตร์ ได้มีความร่วมมือกับหน่วยงานทางด้านการเกษตรและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาสารสนเทศทางด้านการเกษตรและสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากสารสนเทศด้านการเกษตรของประเทศไทย

    เครือข่ายสารสนเทศงานวิจัยเกษตรไทย (http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet)
    เพื่อรวบรวมสารสนเทศงานวิจัยด้านการเกษตรของประเทศไทย ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อการใช้ประโยชน์ในการศึกษา อ้างอิง ต่อยอดและขยายผล เพื่อการพัฒนาการเกษตรของประเทศ และการเผยแพร่ผลงานให้ได้รับการอ้างอิงในระดับชาติและระดับนานาชาติ
    ห้องสมุดดิจิทัลเกษตรไทย (http://anchan.lib.ku.ac.th/aglib)
    เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมหนังสือ เอกสารความรู้ด้านการเกษตรและเศรษฐกิจพอเพียงในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับอนุญาตสิทธิในการเผยแพร่เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะจากเจ้าของผลงาน
    หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (http://ag-ebook.lib.ku.ac.th)
    เพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตรและเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบหนังสือเสมือนจริง เผยแพร่ความรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และเป็นฐานความรู้เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน แก่ สถาบันการศึกษา หน่วยงานด้านการเกษตร ตลอดจนเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป


 
 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri