สำนักหอสมุดในฐานะของ ศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาเกษตรศาสตร์ ได้มีความร่วมมือกับหน่วยงานทางด้านการเกษตรและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาสารสนเทศทางด้านการเกษตรและสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากสารสนเทศด้านการเกษตรของประเทศไทย

    เครือข่ายสารสนเทศงานวิจัยเกษตรไทย (http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet)
    เพื่อรวบรวมสารสนเทศงานวิจัยด้านการเกษตรของประเทศไทย ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อการใช้ประโยชน์ในการศึกษา อ้างอิง ต่อยอดและขยายผล เพื่อการพัฒนาการเกษตรของประเทศ และการเผยแพร่ผลงานให้ได้รับการอ้างอิงในระดับชาติและระดับนานาชาติ
    ห้องสมุดดิจิทัลเกษตรไทย (http://anchan.lib.ku.ac.th/aglib)
    เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมหนังสือ เอกสารความรู้ด้านการเกษตรและเศรษฐกิจพอเพียงในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับอนุญาตสิทธิในการเผยแพร่เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะจากเจ้าของผลงาน
    หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (http://ag-ebook.lib.ku.ac.th)
    เพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตรและเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบหนังสือเสมือนจริง เผยแพร่ความรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และเป็นฐานความรู้เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน แก่ สถาบันการศึกษา หน่วยงานด้านการเกษตร ตลอดจนเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป


 
 
 
 

Statistics

google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت تعمیرات موبایل سایت شرط بندی iranbetinfo آدرس سایت ولف بت میلاد حاتمی Website