1. ห้องสมุดในระดับวิทยาเขต

เป็นห้องสมุดที่สำนักหอสมุดเป็นพี่เลี้ยงในการใช้ระบบอัตโนมัติ
และเป็นเครือข่ายที่มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกัน

    สำนักหอสมุด วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
    ห้องสมุด วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
    ห้องสมุด วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี

2. ห้องสมุดในหน่วยงานจัดการเรียนการสอนและการวิจัย

เป็นห้องสมุดสาขาที่สำนักหอสมุดสนับสนุนการวิเคราะห์หมวดหมู่หนังสือ
และลงรายงานการบรรณานุกรมตามมาตรฐานสากลเพื่อให้สืบค้นรายการหนังสือทางออนไลน์ได้
และใช้ระบบยืมคืนอัตโนมัติเชื่อมโยงกับระบบสำนักหอสมุด

วิทยาเขตบางเขน

    ห้องสมุดสาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ (ห้องสมุดพิทยาลงกรณ)
    ห้องสมุดสาขาประมง
    ห้องสมุดสาขาสัตวแพทยศาสตร์
    ห้องสมุดสาขาวนศาสตร์
    ห้องสมุดสาขาอุตสาหกรรมเกษตร
    ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์
    ห้องสมุดสาขาเคมี
    ห้องสมุดสาขาสิ่งแวดล้อม
    ห้องสมุดสาขาวิศวกรรมศาสตร์
    ห้องสมุดสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
    ห้องสมุดสาขามนุษยศาสตร์
    ห้องสมุดสาขาศึกษาศาสตร์
    ห้องสมุดสาขาสังคมศาสตร์

วิทยาเขตกำแพงแสน

    ห้องสมุดสาขาวิศวกรรมศาสตร์
    ห้องสมุดสาขาสัตวแพทยศาสตร์
    ห้องสมุดสาขาศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

3. ห้องสมุดในหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย

เป็นห้องสมุดที่สำนักหอสมุดให้การสนับสนุนการนำทรัพยากรสารสนเทศ
ในหน่วยงานเผยแพร่ในระบบฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุด

    ห้องสมุดสาขาอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
    ห้องสมุดสาขาพระพุทธศาสนา คณะมนุษยศาสตร์
  


 
 
 
 

Statistics

google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت تعمیرات موبایل سایت شرط بندی iranbetinfo آدرس سایت ولف بت میلاد حاتمی Website