1. ห้องสมุดในระดับวิทยาเขต

เป็นห้องสมุดที่สำนักหอสมุดเป็นพี่เลี้ยงในการใช้ระบบอัตโนมัติ
และเป็นเครือข่ายที่มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกัน

    สำนักหอสมุด วิทยาเขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
    สำนักหอสมุด วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
    ห้องสมุด วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
    ห้องสมุด วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี

2. ห้องสมุดในหน่วยงานจัดการเรียนการสอนและการวิจัย

เป็นห้องสมุดสาขาที่สำนักหอสมุดสนับสนุนการวิเคราะห์หมวดหมู่หนังสือ
และลงรายงานการบรรณานุกรมตามมาตรฐานสากลเพื่อให้สืบค้นรายการหนังสือทางออนไลน์ได้
และใช้ระบบยืมคืนอัตโนมัติเชื่อมโยงกับระบบสำนักหอสมุด

วิทยาเขตบางเขน

    ห้องสมุดสาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ (ห้องสมุดพิทยาลงกรณ)
    ห้องสมุดสาขาประมง
    ห้องสมุดสาขาสัตวแพทยศาสตร์
    ห้องสมุดสาขาวนศาสตร์
    ห้องสมุดสาขาอุตสาหกรรมเกษตร
    ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์
    ห้องสมุดสาขาเคมี
    ห้องสมุดสาขาสิ่งแวดล้อม
    ห้องสมุดสาขาวิศวกรรมศาสตร์
    ห้องสมุดสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
    ห้องสมุดสาขามนุษยศาสตร์
    ห้องสมุดสาขาศึกษาศาสตร์
    ห้องสมุดสาขาสังคมศาสตร์

วิทยาเขตกำแพงแสน

    ห้องสมุดสาขาวิศวกรรมศาสตร์
    ห้องสมุดสาขาสัตวแพทยศาสตร์
    ห้องสมุดสาขาศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

3. ห้องสมุดในหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย

เป็นห้องสมุดที่สำนักหอสมุดให้การสนับสนุนการนำทรัพยากรสารสนเทศ
ในหน่วยงานเผยแพร่ในระบบฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุด

    ห้องสมุดสาขาอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
    
  


 
 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri