RB A4

บริการ Research Buddy 


     เป็นบริการผู้ช่วยส่วนตัวที่มาช่วยให้การใช้บริการสนับสนุนการวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ของสำนักหอสมุดเป็นไปในรูปแบบ one stop service จบทุกขั้นตอนที่ Buddy

ซึ่งทำหน้าที่ให้บริการทุกบริการของสำนักหอสมุด โดยเน้นการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัย จำนวน 5 บริการ ดังนี้

1. บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศและจัดส่งข้อมูล
2. บริการแนะนำวิธีการใช้โปรแกรม Turnitin
3. บริการจัดทำบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Endnote
4. บริการคัดเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์และตรวจสอบ Impact Factor
5. บริการยืมหนังสือภายในห้องสมุด มก. และยืมระหว่างห้องสมุด

บริการ Research Buddy นี้เหมาะสำหรับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่อยู่ระหว่างการทำการทำวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ

ติดต่อขอใช้บริการผู้ช่วยส่วนตัวของคุณ ได้ที่ >>>https://kasets.art/tBUBeq

  


1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri