เป็นที่ทราบกันทั่วไปว่า ไม่มีห้องสมุดแห่งใดที่มีทรัพยากรสารสนเทศครบถ้วนสมบูรณ์ตามความต้องการของผู้ใช้ ดังนั้นบริการยืมระหว่างห้องสมุด Interlibrary Loan:ILL) จึงเกิดขึ้นจา่กความร่วมมือกันระหว่างห้องสมุดทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกัน (Resource Sharing) อย่างคุ้มค่า และสามารถช่วยเหลือผู้ใช้ให้ได้ทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการจากห้องสมุดอื่น ๆ ทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ

ทั้งนี้ผู้ใช้สามารถขอยืมตัวเล่ม ขอถ่ายสำเนา/หรือขอไฟล์เอกสารได้ตามต้องการ สามารถติดต่อขอรับบริการได้ดังนี้

 1. ติดต่อบรรณารักษ์เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามฯ ชั้น 1 อาคารช่วงเกษตรศิลปการ สำนักหอสมุด เพื่อกรอกคำขอผ่านแบบฟอร์มคำขอยืมระหว่างห้องสมุด ซึ่งมีบริการทั้งคำขอยืมตัวเล่ม (สำหรับผู้ใช้บริการที่สมาชิกสังกัด มก.) และแบบฟอร์มคำขอสำเนา (สำหรับผู้ใช้บริการสังกัด มก. และผู้ใช้ภายนอก)
 2. ติดต่อส่งคำขอผ่านระบบการสืบค้นออนไลน์ ทั้งนี้หากผู้ใช้สืบค้นจาก KU Library Catalog แล้ว พบว่าหนังสือ/เอกสารที่ต้องการไม่มีจากห้องสมุดวิทยาเขตที่ตนสังกัดนั้น เพื่อความสะดวกให้ copy ชื่อเรื่องที่ต้องการขอยืมระหว่างห้องสมุด (ILL) ไว้ แล้วดำเนินการ ดังนี้
  2.1     เลือก One Search สืบค้นโดย paste รายการ เมื่อได้ผลการสืบค้นและพบเรื่องที่ต้องการแล้ว คลิกที่ Request from for Users of other Campus เพื่อกรอกข้อมูลสมาชิกตามแบบฟอร์มออนไลน์ หลังจากตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก ตกลง เพื่อส่งคำขอ (กรณีนี้ส่งคำขอILLได้เฉพาะหนังสือที่อยู่ต่างวิทยาเขตเท่านั้น)
  2.2     เลือก KU+: Search other Thai Libraries สืบค้นโดย paste รายการ เมื่อได้ผลการสืบค้นและพบเรื่องที่ต้องการแล้ว คลิกที่ Inter Library loan Request แล้วกรอกข้อมูลสมาชิกตามแบบฟอร์มออนไลน์ หลังจากตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก ตกลง เพื่อส่งคำขอ (กรณีนี้สามารถส่งคำขอILLได้ทั้งหนังสือที่อยู่ต่างวิทยาเขตและต่างมหาวิทยาลัย)
  2.3     หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 0-2942-8616 ต่อ 123, 217 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.ระเบียบ/ขั้นตอนการใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด

ผู้ใช้บริการติดต่อกับบรรณารักษ์เพื่อแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดหรือติดต่อส่งคำขอผ่านระบบการสืบค้นออนไลน์

 1. การยืมหนังสือฉบับจริง (บริการเฉพาะผู้ใช้ภายในที่สังกัดม.เกษตรศาสตร์เท่านั้น)
        1.1 ผู้ใช้บริการกรอกรายละเอียดการยืมในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน หรือส่งคำขอผ่านระบบตามที่แจ้งข้างต้น ข้อ 2.1 - 2.2 (ยืมได้ 3 รายการต่อครั้ง/คน)

        -- สำนักหอสมุดจะดำเนินการส่งคำขอยืมฉบับจริงไปยังห้องสมุดปลายทางทั้งในกรุงเทพ-ปริมณฑล และตามภูมิภาค ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระเบียบการยืมของห้องสมุดปลายทางที่เป็นผู้ให้บริการ โดยปกติแล้วการบริการยืมระหว่างห้องสมุดผู้ใช้บริการรับผิดชอบชำระค่าบริการโดยงานบริการยืมระหว่างห้องสมุดจะเป็นผู้ประสานการดำเนินการให้กับผู้ใช้บริการ

        -- กรณีหนังสือที่่อยู่ในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาบางแห่ง ไม่มีนโยบายในการบริการจัดส่งตัวเล่มให้ แต่ยินยอมให้ผู้ใช้บริการไปติดต่อขอยืมได้ด้วยตนเอง สามารถเลือกใช้ได้ 2 รูปแบบ ดังนี้

  แบบที่ 1 ผู้ใช้บริการต้องนำแบบฟอร์มการยืมระหว่างห้องสมุดที่กรอกเรียบร้อยแล้วนั้น ไปติดต่อขอยืม/คืนด้วยตนเอง ทั้งนี้แบบฟอร์มฯ ดังกล่าวมีอายุการใช้บริการภายใน 7 วัน (หากหมดอายุ ต้องนำมาต่ออายุ / หรือต้องการยืมเพิ่ม ต้องคืนเล่มที่ยืมไปแล้วก่อนมารับแบบฟอร์มใหม่

  แบบที่ 2 ผู้ใช้บริการอีเมลแจ้งความประสงค์ โดยแจ้งรายการบรรณานุกรมหนังสือจะไปยืมด้วยตนเอง โดยงานบริการยืมระหว่างห้องสมุดจะจัดส่งคำขอผ่านอีเมลไปยังบรรณารักษ์บริการยืมระหว่างห้องสมุดของห้องสมุดนั้น ๆ และ cc เมลคำขอให้ผู้ใช้บริการทราบ เพื่อผู้ใช้จะได้นำคำขอที่ส่งผ่านอีเมลไปติดต่อขอยืมได้ด้วยตนเอง

  **ทั้งนี้ฟอร์มการยืมทั้ง 2 แบบ มีอายุการใช้บริการภายใน 7 วันหลังจากวันที่ติดต่อ หากหมดอายุ ต้องนำมาต่ออายุ / หรือต้องการยืมเพิ่มเกินจำนวน ต้องคืนเล่มที่ยืมไว้ก่อน จึงจะยืมเพิ่มได้**

  สำหรับระยะเวลาการยืมหรือกำหนดการคืน รวมทั้งค่าปรับในกรณีที่ส่งหนังสือล่าช้านั้น ขึ้นอยู่กับการกำหนดสิทธิและระเบียบการยืมสิ่งพิมพ์ของห้องสมุดที่เป็นเจ้าของเอกสารสิ่งพิมพ์นั้น ๆ

 2. การขอถ่ายสำเนาเอกสาร / ไฟล์เอกสาร (บริการทั้งผู้ใช้ภายในและภายนอก)
  2.1 ผู้ใช้บริการกรอกรายละเอียดการยืมในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
  2.2 ค่าบริการ ได้แก่ ค่าถ่ายสำเนาเอกสาร รวมทั้งค่าส่งเอกสารไปและกลับคิดตามอัตราค่าบริการหรือตามใบแจ้งราคาที่ห้องสมุดผู้ให้บริการเป็นผู้กำหนด
  2.3 ระยะเวลาที่ใช้ติดต่อ/ได้รับเอกสาร ดังนี้
        2.3.1 กรณีขอจากห้องสมุดวิทยาเขตกำแพงแสนหรือศรีราชา ภายใน 3-5 วันทำการ / ห้องสมุดวิทยาเขตสกลนคร ภายใน 2 สัปดาห์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ มาตรฐานระยะเวลาการบริการยืมระหว่างห้องสมุด ซึ่งปรับแก้จาก ประกาศกำหนดมาตรฐานระยะเวลาเดิมเมื่อ กันยายน 2554
        2.3.2 กรณีขอจากห้องสมุดอื่น ๆ ภายในประเทศ ประมาณ 1 - 3 สัปดาห์
        2.3.3 กรณีขอจากห้องสมุดต่างประเทศ ประมาณ 4-6 สัปดาห์
 3. งานบริการยืมระหว่างห้องสมุดจะแจ้งผลการขอรับบริการให้ผู้ใช้ทราบทางโทรศัพท์ หรืออีเมลที่ผู้ใช้ให้ข้อมูลไว้ เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ติดต่อขอรับตัวเล่ม/สำเนา ได้ที่โต๊ะบริการตอบคำถาม กรณีไฟล์ข้อมูลจะจัดส่งโดยตรงไปยังอีเมลผู้ใช้บริการ

 
 
 
 

Statistics

google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت تعمیرات موبایل سایت شرط بندی iranbetinfo آدرس سایت ولف بت میلاد حاتمی Website