ILL rev04 01 Info 30

แบบฟอร์มออนไลน์

ยืมระหว่างวิทยาเขตของ มก.   ยืมระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยในเครือข่ายความร่วมมือ
ILL Form KU   ILL Form PULINET

 

เกี่ยวกับบริการยืมระหว่างห้องสมุด

เป็นที่ทราบกันทั่วไปว่า ไม่มีห้องสมุดแห่งใดที่มีทรัพยากรสารสนเทศครบถ้วนสมบูรณ์ตามความต้องการของผู้ใช้ ดังนั้นบริการยืมระหว่างห้องสมุด Interlibrary Loan:ILL) จึงเกิดขึ้นจา่กความร่วมมือกันระหว่างห้องสมุดทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกัน (Resource Sharing) อย่างคุ้มค่า และสามารถช่วยเหลือผู้ใช้ให้ได้ทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการจากห้องสมุดอื่น ๆ ทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ

ทั้งนี้ผู้ใช้สามารถขอยืมตัวเล่ม ขอถ่ายสำเนา/หรือขอไฟล์เอกสารได้ตามต้องการ สามารถติดต่อขอรับบริการได้ดังนี้

 1. ติดต่อบรรณารักษ์เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามฯ ชั้น 1 อาคารช่วงเกษตรศิลปการ สำนักหอสมุด เพื่อกรอกคำขอผ่านแบบฟอร์มคำขอยืมระหว่างห้องสมุด ซึ่งมีบริการทั้งคำขอยืมตัวเล่ม (สำหรับผู้ใช้บริการที่สมาชิกสังกัด มก.) และแบบฟอร์มคำขอสำเนา (สำหรับผู้ใช้บริการสังกัด มก. และผู้ใช้ภายนอก)
 2. ติดต่อส่งคำขอผ่านระบบการสืบค้นออนไลน์ ทั้งนี้หากผู้ใช้สืบค้นจาก KU Library Catalog แล้ว พบว่าหนังสือ/เอกสารที่ต้องการไม่มีจากห้องสมุดวิทยาเขตที่ตนสังกัดนั้น เพื่อความสะดวกให้ copy ชื่อเรื่องที่ต้องการขอยืมระหว่างห้องสมุด (ILL) ไว้ แล้วดำเนินการ ดังนี้
  2.1     เลือก One Search สืบค้นโดย paste รายการ เมื่อได้ผลการสืบค้นและพบเรื่องที่ต้องการแล้ว คลิกที่ Request from for Users of other Campus เพื่อกรอกข้อมูลสมาชิกตามแบบฟอร์มออนไลน์ หลังจากตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก ตกลง เพื่อส่งคำขอ (กรณีนี้ส่งคำขอILLได้เฉพาะหนังสือที่อยู่ต่างวิทยาเขตเท่านั้น)
  2.2     เลือก KU+: Search other Thai Libraries สืบค้นโดย paste รายการ เมื่อได้ผลการสืบค้นและพบเรื่องที่ต้องการแล้ว คลิกที่ Inter Library loan Request แล้วกรอกข้อมูลสมาชิกตามแบบฟอร์มออนไลน์ หลังจากตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก ตกลง เพื่อส่งคำขอ (กรณีนี้สามารถส่งคำขอILLได้ทั้งหนังสือที่อยู่ต่างวิทยาเขตและต่างมหาวิทยาลัย)
  2.3     หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 02-940-5830 ต่อ 615783  Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ระเบียบ/ขั้นตอนการใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด

ผู้ใช้บริการติดต่อกับบรรณารักษ์เพื่อแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดหรือติดต่อส่งคำขอผ่านระบบการสืบค้นออนไลน์

 1. การยืมหนังสือฉบับจริง (บริการเฉพาะผู้ใช้ภายในที่สังกัดม.เกษตรศาสตร์เท่านั้น)
        1.1 ผู้ใช้บริการกรอกรายละเอียดการยืมในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน หรือส่งคำขอผ่านระบบตามที่แจ้งข้างต้น ข้อ 2.1 - 2.2 (ยืมได้ 3 รายการต่อครั้ง/คน)

        -- สำนักหอสมุดจะดำเนินการส่งคำขอยืมฉบับจริงไปยังห้องสมุดปลายทางทั้งในกรุงเทพ-ปริมณฑล และตามภูมิภาค ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระเบียบการยืมของห้องสมุดปลายทางที่เป็นผู้ให้บริการ โดยปกติแล้วการบริการยืมระหว่างห้องสมุดผู้ใช้บริการรับผิดชอบชำระค่าบริการโดยงานบริการยืมระหว่างห้องสมุดจะเป็นผู้ประสานการดำเนินการให้กับผู้ใช้บริการ

        -- กรณีหนังสือที่่อยู่ในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาบางแห่ง ไม่มีนโยบายในการบริการจัดส่งตัวเล่มให้ แต่ยินยอมให้ผู้ใช้บริการไปติดต่อขอยืมได้ด้วยตนเอง สามารถเลือกใช้ได้ 2 รูปแบบ ดังนี้

  แบบที่ 1 ผู้ใช้บริการต้องนำแบบฟอร์มการยืมระหว่างห้องสมุดที่กรอกเรียบร้อยแล้วนั้น ไปติดต่อขอยืม/คืนด้วยตนเอง ทั้งนี้แบบฟอร์มฯ ดังกล่าวมีอายุการใช้บริการภายใน 7 วัน (หากหมดอายุ ต้องนำมาต่ออายุ / หรือต้องการยืมเพิ่ม ต้องคืนเล่มที่ยืมไปแล้วก่อนมารับแบบฟอร์มใหม่

  แบบที่ 2 ผู้ใช้บริการอีเมลแจ้งความประสงค์ โดยแจ้งรายการบรรณานุกรมหนังสือจะไปยืมด้วยตนเอง โดยงานบริการยืมระหว่างห้องสมุดจะจัดส่งคำขอผ่านอีเมลไปยังบรรณารักษ์บริการยืมระหว่างห้องสมุดของห้องสมุดนั้น ๆ และ cc เมลคำขอให้ผู้ใช้บริการทราบ เพื่อผู้ใช้จะได้นำคำขอที่ส่งผ่านอีเมลไปติดต่อขอยืมได้ด้วยตนเอง

  **ทั้งนี้ฟอร์มการยืมทั้ง 2 แบบ มีอายุการใช้บริการภายใน 7 วันหลังจากวันที่ติดต่อ หากหมดอายุ ต้องนำมาต่ออายุ / หรือต้องการยืมเพิ่มเกินจำนวน ต้องคืนเล่มที่ยืมไว้ก่อน จึงจะยืมเพิ่มได้**

  สำหรับระยะเวลาการยืมหรือกำหนดการคืน รวมทั้งค่าปรับในกรณีที่ส่งหนังสือล่าช้านั้น ขึ้นอยู่กับการกำหนดสิทธิและระเบียบการยืมสิ่งพิมพ์ของห้องสมุดที่เป็นเจ้าของเอกสารสิ่งพิมพ์นั้น ๆ

 2. การขอถ่ายสำเนาเอกสาร / ไฟล์เอกสาร (บริการทั้งผู้ใช้ภายในและภายนอก)
  2.1 ผู้ใช้บริการกรอกรายละเอียดการยืมในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
  2.2 ค่าบริการ ได้แก่ ค่าถ่ายสำเนาเอกสาร รวมทั้งค่าส่งเอกสารไปและกลับคิดตามอัตราค่าบริการหรือตามใบแจ้งราคาที่ห้องสมุดผู้ให้บริการเป็นผู้กำหนด
  2.3 ระยะเวลาที่ใช้ติดต่อ/ได้รับเอกสาร ดังนี้
        2.3.1 กรณีขอจากห้องสมุดวิทยาเขตกำแพงแสนหรือศรีราชา ภายใน 3-5 วันทำการ / ห้องสมุดวิทยาเขตสกลนคร ภายใน 2 สัปดาห์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ มาตรฐานระยะเวลาการบริการยืมระหว่างห้องสมุด ซึ่งปรับแก้จาก ประกาศกำหนดมาตรฐานระยะเวลาเดิมเมื่อ กันยายน 2554
        2.3.2 กรณีขอจากห้องสมุดอื่น ๆ ภายในประเทศ ประมาณ 1 - 3 สัปดาห์
        2.3.3 กรณีขอจากห้องสมุดต่างประเทศ ประมาณ 4-6 สัปดาห์
 3. งานบริการยืมระหว่างห้องสมุดจะแจ้งผลการขอรับบริการให้ผู้ใช้ทราบทางโทรศัพท์ หรืออีเมลที่ผู้ใช้ให้ข้อมูลไว้ เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ติดต่อขอรับตัวเล่ม/สำเนา ได้ที่โต๊ะบริการตอบคำถาม กรณีไฟล์ข้อมูลจะจัดส่งโดยตรงไปยังอีเมลผู้ใช้บริการ

 
 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri